Stypendium socjalne

Stypendia socjalne przeznaczone są dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Stypendium można otrzymać już na I roku studiów (dotyczy to także studiów drugiego stopnia).

Stypendium przyznawane jest na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

Podstawą do przyznania stypendium są dochody członków rodziny studenta.

Stypendium może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 1051,70 zł netto. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r., poz. 111 z późn. zm.)

Wysokość stypendium jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta – wyższy dochód implikuje przyznanie niższego stypendium.

Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. Wniosek wraz z dokumentami można składać:

1.      osobiście w Dziekanacie pokój nr 27/2 w budynku głównym przy ulicy Sucharskiego 2

2.   wysłać mailem na adres: stypendia@wsiz.edu.pl, wyłącznie ze studenckiej poczty elektronicznej, w formacie PDF (emaile z prywatnych skrzynek mailowych i w innym formacie nie będą akceptowane)

3.      wysłać pocztą listem poleconym na adres uczelni z dopiskiem ,,stypendia”

4.      na elektroniczną skrzynkę podawczą Uczelni korzystając z profilu zaufanego na ePUAP.gov.pl, który można obecnie założyć bezpłatnie np. w systemie bankowości elektronicznej.

 

Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające sytuację materialną i rodzinną studenta. Dla studentów studiów stacjonarnych istnieje możliwość otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania. Do wniosku oprócz powyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć  umowę najmu lub zaświadczenie potwierdzające fakt zakwaterowania w domu studenckim.

Termin składania wniosków na semestr letni upływa 28 lutego natomiast na semestr zimowy 30 czerwca danego roku akademickiego. W przypadku studentów przyjętych do WSIiZ na semestr zimowy danego roku akademickiego, termin składania wniosków upływa 15 października, a na semestr letni do 30 marca.

 

UWAGA: W celu potwierdzenia sytuacji materialnej studenta należy złożyć zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) w przypadku wszystkich osób które ukończyły 18 rok życia, zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych przez członków rodziny w 2020 roku  lub zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze podatników podatku dochodowego, oraz zaświadczenie o wysokości składek zdrowotnych (ZUS ), a dla osób niepracujących zaświadczenie bądź oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej,

b) w przypadku członków rodziny którzy rozliczają się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne :

– zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za ubiegły rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz

– oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym (według wzoru określonego w Załącznik nr 3 do Regulaminu),

 

      c) obowiązkowo !!!  zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny (obejmujące okres od 2020 r do dnia składania wniosku) dla studenta, którego miesięczny dochód na członka rodziny wynosi 528 zł i mniej.

 

    d) w przypadku wszystkich osób które ukończyły 18 rok życia, oświadczenia o wysokości uzyskanego w ubiegłym roku kalendarzowym dochodu niepodlegającego opodatkowaniu lub zwolnionego z podatku (według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do Regulaminu),

 

    e) przypadku gdy członkowie rodziny posiadają gospodarstwo rolne, do oświadczenia o którym mowa w pkt. c), należy dołączyć zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w ubiegłym roku kalendarzowym albo nakaz płatniczy za ten rok,

 

   f) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny

 

     g) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

 

h) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego w ubiegłym roku kalendarzowym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

i) dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny na dzień składania wniosku uległ obniżeniu w stosunku do roku ubiegłego na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.

Zapomogi

Przeznaczone są dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zapomogę można otrzymać już na 1 semestrze studiów (dotyczy to także studiów drugiego stopnia). Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym, doraźnym. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Zapomogę przyznaje się na pisemny wniosek studenta. Składając wniosek student ma obowiązek udokumentować okoliczności stanowiące podstawę wniosku. Wniosek o zapomogę należy złożyć w Dziekanacie w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę wniosku.

Uwaga! Możliwość składania zapomóg z tytułu utraty źródła dochodu spowodowanej sytuacją epidemiczną

W wyniku zaistniałej sytuacji epidemicznej w Polsce jak i na świecie, Władze Uczelni wraz z Samorządem Studenckim wprowadziły zmianę w Regulaminie świadczeń dla studentów WSIiZ uprawniającą studentów do złożenia zapomogi z tytułu: utraty przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowanej ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców, związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Każdy student może otrzymać zapomogę raz w semestrze.

Uzupełnione wnioski z podpisem studenta oraz skanami dokumentów potwierdzającymi zaistniałą sytuację należy złożyć (do dwóch miesięcy od zdarzenia):

1.      osobiście w Dziekanacie pokój nr 27/2 w budynku głównym przy ulicy Sucharskiego 2

2.   wysłać mailem na adres: zapomogi@wsiz.edu.pl, wyłącznie ze studenckiej poczty elektronicznej, w formacie PDF (emaile z prywatnych skrzynek mailowych i w innym formacie nie będą akceptowane)

3.      wysłać pocztą listem poleconym na adres uczelni z dopiskiem ,,zapomoga”

4.      na elektroniczną skrzynkę podawczą Uczelni korzystając z profilu zaufanego na ePUAP.gov.pl, który można obecnie założyć bezpłatnie np. w systemie bankowości elektronicznej.

 

Formularze wniosków  dostępne są w Dziekanacie, na WU oraz w Regulaminie świadczeń dla studentów WSIiZ.

 

Regulamin świadczeń dla studentów WSIiZ

Wsparcie finansowe dla studentów_informator MEiN

Stypendium socjalne

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021