Projekt: Teachers in the distance

Numer projektu: 2018-1-EE01-KA204-047114

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli, w szczególności w zakresie efektywnego nauczania oraz umiejętności cyfrowych osób dorosłych (w tym osób o niskich kwalifikacjach lub niskowykwalifikowanych) poprzez efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Poszerzanie i rozwijanie kompetencji nauczycieli jest kluczem do lepszego nauczania. Istotne jest zachęcanie nauczycieli do dalszego rozwoju i poszerzania swoich kompetencji w szybko zmieniającym się świecie. W kształceniu dorosłych nauczyciele muszą być skuteczni także w kształceniu na odległość z uwagi na mobilność swoich uczniów w wieku dorosłym.

Projekt ma na celu stworzenie nowej metodologii i narzędzia TIK, które docelowo wspomogą jakość nauki języków i sprawią, że nauka stanie się bardziej interesująca dla nauczycieli, a także dla uczniów. Wszystkie materiały będą otwarte, całkowicie bezpłatne i publicznie dostępne.

 

Partnerstwo

 • Leader: Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium (Estonia)
 • Partner: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (Polska)
 • Partner: VENTSPILS AUGSTSKOLA (Łotwa)
 • Partner: KURZY ZEBRA s.r.o. (Czechy)
 • Partner: OULUN KAUPUNKI (Finlandia)

 

Oczekiwane rezultaty to m.in.

 • zwiększenie kompetencji nauczycieli poprzez efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • zwiększenie kompetencji cyfrowych i wykorzystanie ICT w edukacji przez nauczycieli i trenerów zaangażowanych w projekt,
 • zwiększenie wiedzy zespołu projektowego i autorów materiałów poprzez wspólne przygotowanie wyników projektu,
 • zwiększenie umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi przez lidera i partnerów.

 

Czas realizacji: 01.11.2018 – 30.11.2020

 

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Projekt: Teachers in the distance

 


Number of the project: 2018-1-EE01-KA204-047114

 

Project aim to developing educators’ competences, particularly in the effective teaching of literacy and digital skills of adults (including low-skilled or low-qualified) through the effective use of ICT. Extending and developing educators´ competences is the key to better teaching. It is important to encourage teachers to continue developing and extending their competences  in a fast- changing world. In Adult Education teachers need to be effective in the classroom but they also need to be distance-learning providers, because nowadays adult learners are very mobile.

The project will create a new methodology and  ICT tools (platform) which will add quality to  language learning and make learning more interesting for teachers and also for adults. All materials will be open and fully free  for public access.

Results:

 • increasing teachers’ competences through the effective use of information and communication technologies,
 • increasing digital literacy and the use of ICT in education by teachers and trainers involved in the project,
 • increasing the knowledge of the project team and material authors through joint preparation of project results,
 • increasing the skills of managing international projects by the leader and partners.

 

Project Duration 01.11.2018 – 30.11.2020

 

Project co-financed under the European Union Erasmus + program.

 

Projekt: Teachers in the distance

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020