Koła naukowe

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie studenci mają możliwość działania w organizacjach studenckich i kołach naukowych, rozwijając swoje pasje i zainteresowania oraz pogłębiając wiedzę i umiejętności, pod opieką aktywnych zawodowo naukowców.

Aktywny udział w życiu uczelni to doskonała szansa na zdobycie doświadczenia w zakresie pracy w grupie, nawiązania kontaktów z osobami podzielającymi nasze zainteresowania naukowe i zawarcie przyjaźni na całe życie. Uczelnia wspiera funkcjonowanie kół naukowych, których co roku działa blisko 20. Główne formy działalności kół naukowych działających w WSIiZ to:

  • przygotowywanie i prezentacja referatów na konferencjach naukowych,
  • udział w szkoleniach, seminariach, konkursach i akcjach ogólnopolskich,
  • publikowanie artykułów naukowych,
  • współorganizacja wykładów otwartych, warsztatów, seminariów i konferencji,
  • przygotowanie i realizacja projektów,
  • wpieranie akcji uczelnianych.

Najbardziej aktywni studenci z kół naukowych osiągają naprawdę duże sukcesy: otrzymują stypendium ministra, zdobywają ministerialne granty:

  • W latach 2013-2017 nasz student realizował projekt w ramach programu „Diamentowy Grant”, na który uzyskał finansowanie z ministerstwa na kwotę prawie 100 tys. zł.
  • Na przestrzeni ostatnich trzech lat 4 zespoły studentów wygrały konkurs w ramach programu „Generacja Przyszłości”, również finansowanym przez MNiSW, na łączną kwotę 400 tys. zł.
  • Co roku studenci starają się też o stypendium ministra, które obecnie wynosi 17.000 zł. To prestiżowe stypendium otrzymało już 130 studentów WSIiZ! Zainteresowane osoby zapraszamy do Działu Nauki (pok. 211).

Na początku każdego roku akademickiego odbywa się „Dzień otwarty kół naukowych i organizacji studenckich”, podczas którego koła i organizacje studenckie prezentują swoją działalność. Jest to ważne wydarzenie, pokazujące zaangażowanie i aktywność młodych ludzi, ale również zachęcające wszystkich, którzy jeszcze nie mają pomysłu na siebie, by wykorzystać z pożytkiem posiadaną energię, inteligencję i kreatywność. Celem tego dnia jest zachęcenie studentów do angażowania się w różne formy aktywności studenckiej, bowiem okres studiów to czas nie tylko zdobywania wiedzy akademickiej, lecz także gromadzenia cennych doświadczeń i nawiązywania nowych znajomości.  

Co roku w maju odbywa się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”(www.naukaipasja.com.pl), której głównym celem jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów. Dzięki uczestnictwu studentów oraz pracowników nauki reprezentujących bardzo różne dziedziny nauki, konferencja może się stać platformą dzięki której powstaną interdyscyplinarne zespoły badawcze. Wybrane referaty prezentowane podczas konferencji, po pozytywnej recenzji, są publikowane w  czasopismach Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, Studia Humana oraz Soci@lCommunication.

Do tej pory odbyło się już jedenaście edycji konferencji:

1.    7-8 maja 2009 roku – przedstawiciele kół naukowych z całej Polski prezentowali swoje prace w 6 sesjach tematycznych: społecznej, ekonomicznej, nauk o zdrowiu, ekologiczno-przyrodniczej, technicznej oraz IT i nowych mediów. 21 najlepszych prac uczestników konferencji zostało opublikowanych w czasopiśmie internetowym TH!NK, które w ten sposób zapoczątkowało swoją działalność, aby w przyszłości już na stałe publikować referaty będące rezultatem prac kół naukowych.

2.    20-21 maja 2010 roku – młodzi naukowcy uczestniczyli w następujących blokach tematycznych: nauki ekonomiczne, nauki społeczne, turystyka i ekologia, nauki o zdrowiu, PR i nowe media, matematyka i informatyka stosowana oraz „Przedsionki Europy”.

3.   19-20 maja 2011 roku – w konferencji udział wzięło 90 uczestników z całej Polski. Zaprezentowano ponad 80 referatów w 9 blokach tematycznych: Internet, Nauki ekonomiczne i społeczne, Turystyka i ekologia, Nauki o zdrowiu, Technika i IT, Bezpieczeństwo wewnętrzne, „Przedsionki Europy”, Prawo oraz Design i komunikacja wizualna.

4.    17–18 maja 2012 roku – udział wzięło 45 uczestników reprezentujących 19 jednostek naukowych. Łącznie podczas konferencji wygłoszono 44 referaty. Zakres tematyczny konferencji: Internet i nowe media, Nauki ekonomiczne i społeczne, Turystyka i ekologia, Nauki o zdrowiu, Technika i IT, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Stosunki międzynarodowe oraz Design i komunikacja wizualna. Podczas tej edycji konferencji wystąpiła pani poseł do Parlamentu Europejskiego – Elżbieta Łukacijewska, która mówiła m.in. o tym, co Unia Europejska i ona sama robi, by wspierać młode talenty naukowe. W ramach konferencji zorganizowane zostało spotkanie otwarte z przedstawicielami Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu, szczególnie ciekawe dla osób mających swoje własne koncepcje biznesowe, które chciałyby zdobyć wiedzę nt. pozyskiwania inwestorów do swoich inicjatyw.

5.    26 kwietnia 2013 roku – udział wzięło 85 osób z 25 uczelni i instytucji. Uczestnicy wygłaszali swoje referaty w 6 panelach tematycznych: Internet, technika i IT, Nauki ekonomiczne i społeczne, Nauki o zdrowiu / turystyka i ekologia, Bezpieczeństwo, Prawo, Stosunki międzynarodowe, Organizacje studenckie, Panel lotniczy. Głównym wydarzeniem konferencji była debata, poruszająca temat „Angażowanie się studentów w działalność pozanaukową a wzrost szans na rynku pracy”, w której udział wzięli Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości działającego na Uniwersytecie Rzeszowskim / Rzecznik Prasowy UR oraz przedstawiciele Instytut Gospodarki i Biuro Karier WSIiZ.

6.    23 maja 2014 roku – w ramach konferencji zorganizowano debatę pt. „Nowe technologie – szanse i wyzwania. Aspekty gospodarcze, społeczne, kulturowe i techniczne”, z udziałem przedstawicieli firm: VEGACOM, BMM, IDEO oraz INTERNATIONAL TRADE TECHNOLOGIES. Odbywały się też dyskusje w poszczególnych panelach tematycznych: Ekonomia, Finanse, Zarządzanie; Zdrowie, Turystyka i Rekreacja; Bezpieczeństwo, Prawo, Polityka; Człowiek, Media, IT, Internet; Lotnictwo, Transport, Logistyka. W każdym z nich młodzi naukowcy z WSIiZ oraz innych uczelni z całej Polski dzielili się swoim dorobkiem naukowym i wynikami prowadzonych przez siebie badań.

7.     21 maja 2015 roku – w ramach konferencji zorganizowano spotkanie nt. Społecznej odpowiedzialności biznesu, na które został zaproszony Pan Łukasz Kaliciński, właściciel Notjustshop. Podczas konferencji zaprezentowano 47 referatów w 5 blokach tematycznych: IT & NEW MEDIA; EKONOMIA, FINANSE, ZARZĄDZANIE; ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA; BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA.

8.   20 maja 2016 roku – podczas konferencji Pełnomocnik Dziekana WAiNS ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna mgr Łukasz Bis wygłosił wykład otwarty nt. „Nowe technologie w naszym otoczeniu – jak Internet things zmienia nasze życie”. Uczestnicy zaprezentowali 54 referaty w 4 panelach tematycznych: IT & NEW MEDIA; EKONOMIA, FINANSE, ZARZĄDZANIE; ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA; BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA.

9.     26 maja 2017 roku – podczas konferencji dr Barbara Przywara wygłosiła wykład otwarty nt. „Związki z mikrofalówki” i inne zjawiska społeczne w epoce nowych mediów, a przedstawiciele kół naukowych z całej Polski wygłosili łącznie 58 referatów. Prace te były prezentowane w 5 panelach tematycznych: BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA; EKONOMIA, FINANSE, ZARZĄDZANIE; ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA; DZIENNIKARSTWO I NEW MEDIA; NOWE TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni również studentów anglojęzycznych, gdyż referaty były wygłaszane zarówno po polsku, jak i po angielsku.

10.  18 maja 2018 roku – dziesiąta, jubileuszowa edycja konferencji, która odbyła się pod hasłem „Innowacje w gospodarce”, otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. W związku z tym, dzień przed konferencją zostały zorganizowane warsztaty biznesowe w rzeszowskim inkubatorze technologicznym – Samsung Inkbuator. W konferencji wzięło udział 90 osób, w tym 75 czynnych uczestników z 10 uczelni z całej Polski. Prelegenci przedstawili 63 referaty w sześciu panelach tematycznych, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce” – zadanie finansowane w ramach umowy 816/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęćfilmu z wydarzenia 🙂

11.  31 maja 2019 roku odbyła się kolejna, jedenasta edycja wydarzenia “Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”, która kolejny raz otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. W ramach konferencji 30 maja zorganizowano warsztaty biznesowe w rzeszowskim inkubatorze technologicznym – Samsung Inkbuator. 

Studenci i młodzi naukowcy z całej Polski zaprezentowali swoje referaty w 7 panelach tematycznych:

INNOWACJE W EKONOMII, FINANSACH I ZARZĄDZANIU

DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA

BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA

ROZWÓJ INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH I IT

INNOWACJE W TURYSTYCE I EKOLOGII

ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, REHABILITACJA – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

PANEL ANGLOJĘZYCZNY

 

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce” – zadanie finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zapraszamy na stronę internetową konferencji “Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce” oraz na profil https://www.facebook.com/naukaipasja/

 

Studenci mają możliwość aktywnego zadawania pytań w ramach profilu KN w serwisie społecznościowym https://www.facebook.com/KNWSIiZ/

Życzymy aktywnego rozwoju wśród Kół Naukowych WSIiZ!

Zachęcamy do kontaktu z Opiekunami poszczególnych kół naukowych lub Działem Nauki (mslepecka@wsiz.edu.pl, tel. 17 866 1404) .

 

Filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=8r3axmFaDfU

https://www.youtube.com/watch?v=sYGANirwdd0

https://www.youtube.com/watch?v=GPRKZwRtNXA

https://www.youtube.com/watch?v=DfgrPLmjdis&index=57  

 

Koła naukowe

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020