Zasady dyplomowania

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzanie z siedzibą w Rzeszowie ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Szczegółowe zasady przydziału studentów do grup seminaryjnych, warunki podjęcia i realizacji prac dyplomowych (w tym wymogi merytoryczne i edytorskie), warunki dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego oraz zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego określa zarządzenie Rektora w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych.

Student przygotowuje pracę w języku, w którym realizuje studia. Student przygotowuje pracę dyplomową w okresie 2 ostatnich semestrów studiów pod kierunkiem promotora, który posiada co najmniej stopień doktora. Wyboru promotora student dokonuje poprzez system Wirtualna Uczelnia.

Przed końcem 1. semestru seminarium promotorzy przekazują dziekanom tematy i plany merytoryczne prac dyplomowych. Tematy prac zatwierdza promotor po konsultacji z dziekanem.

Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent. W przypadku wystawienia przez recenzenta oceny niedostatecznej dziekan kieruje pracę do poprawy lub do oceny przez dodatkowego recenzenta.

Student składa pracę dyplomową w wersji papierowej i elektronicznej. Prace dyplomowe, które nie spełniają wymogów merytorycznych lub edytorskich określonych w zarządzeniu Rektora, nie mogą być dopuszczone do obrony. Za sprawdzenie pracy dyplomowej za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego odpowiedzialny jest jej promotor przed formalnym zatwierdzeniem pracy do obrony. Student nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego jeżeli Procentowy Rozmiar Podobieństwa dla jego pracy dyplomowej wynosi więcej niż 30%. W przypadku stwierdzenia, że praca dyplomowa ma wyraźne znamiona plagiatu, dziekan kieruje sprawę do rozpatrzenia przez uczelnianą komisję dyscyplinarną. Student nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą: dziekan/prodziekan jako przewodniczący, promotor pracy dyplomowej oraz recenzent. Egzamin dyplomowy obejmuje: zaprezentowanie pracy dyplomowej przez studenta, przedstawienie przez recenzenta krótkiej opinii o pracy, odpowiedź studenta na 2 pytania problemowe z zakresu kierunkowych efektów uczenia się i 1 pytanie z zakresu pracy dyplomowej.

Zasady dyplomowania

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021