Projekt “BE Aware STudent”

Projekt “BE Aware STudent”

[PL]

Międzynarodowy projekt BE Aware STudent [BEAST] finansowany jest z Programu ERASMUS PLUS. Projekt w swoich założeniach wypracować ma narzędzia ułatwiające studentom podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych tak, by wybrana ścieżka kształcenia była związana z ich rzeczywistą pasją i zainteresowaniami, ale równocześnie miała dużą wartość na rynku pracy. Narzędzia te mają również wspomóc studentów w  wyborze obszarów tematycznych, na których warto się zogniskować w trakcie studiów ponieważ zdobyta wiedza ma duże znaczenie w pracy na określonym stanowisku.

KRÓTKO O PROJEKCIE:
Źródło finansowania: Program ERASMUS PLUS
Konsorcjum projektowe tworzą: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Polska), Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Włochy) oraz Polytechnics Institute of Portalegre  (Portugalia).
Łączne dofinansowanie: 182 251,00EUR
Okres realizacji: 01/09/2018 – 31/12/2020

WIĘCEJ:

Założenia projektu
Partnerstwo
Rezultaty projektu
Aktualności
Kontakt

 

[EN]

The international BE Aware STudent [BEAST] project is financed by the ERASMUS PLUS Programme. The project objective is is to develop tools to help students make educational and professional decisions so that the chosen path of education is related to their real passion and interests, but at the same time has a great value on the labor market. These tools are also intended to assist students in choosing thematic areas on which to focus during their studies because the acquired knowledge is of great importance in working on a specific position.

PROJECT IN BRIEF:
Source of funding: ERASMUS PLUS programme
The project consortium: University of Information Technology and Management in Rzeszów (Poland), Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Italy) and the Polytechnics Institute of Portalegre (Portugal).
Total budget: EUR 182 251.00
Implementation period: 01/09/2018 – 31/12/2020

MORE:

Project description
Partnership
Project results
News
Contact

Projekt “BE Aware STudent”

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021