Program studiów

Proces kształcenia w uczelniach wyższych w Polsce realizowany jest w oparciu o Polską Ramę Kwalifikacji. PRK to określony przez Ministra Edukacji i Nauki opis kwalifikacji jakie powinien uzyskać absolwent kończący studia wyższe. Kwalifikacje te podzielone są na 3 kategorie: wiedza (absolwent zna i rozumie), umiejętności (absolwent potrafi) oraz kompetencje społeczne (absolwent jest gotów do). Na poziomie każdej uczelni ww. opis kwalifikacji jest uszczegóławiany dla poszczególnych kierunków studiów w postaci kierunkowych efektów uczenia się.

Na program studiów danego kierunku składają się ww. kierunkowe efekty uczenia się, plany studiów oraz karty przedmiotów. Dokumenty te są dostępne na stronie BIP Uczelni.

Nauczyciele akademiccy zobowiązani są realizować na zajęciach program określony w karcie danego przedmiotu. W karcie określone są m.in.: wymagania wstępne dla przedmiotu (wynikające z następstwa przedmiotów), cele przedmiotu (wynikające z kierunkowych efektów uczenia się), przedmiotowe efekty uczenia się (w podziale na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne), treści kształcenia (program zajęć), metody weryfikacji poszczególnych efektów uczenia się, kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się, literatura.

Program studiów każdego kierunku studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% programu. Na studiach I stopnia studenci mogą mieć możliwość wyboru: języka obcego, seminarium dyplomowego (promotora), przedmiotów społecznych, przedmiotów kierunkowych do wyboru, zestawu przedmiotów specjalnościowych, a na studiach II stopnia: języka obcego, seminarium dyplomowego (promotora), przedmiotów kierunkowych do wyboru, zestawu przedmiotów specjalnościowych. Dokonując wyboru przedmiotów fakultatywnych i specjalnościowych studenci uwzględniają swoje indywidualne zainteresowania i predyspozycje.

 

Skrócone plany studiów dla kierunków oferowanych w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

 

studia I stopnia i jednolite studia magisterskie – studia polskojęzyczne:

Dietetyka

Filologia

Filologia – specjalizacja tłumaczeniowa z jęz. chińskim*

Fizjoterapia

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna – Projektowanie gier komputerowych*

Informatyka

Informatyka – Programowanie*

Komunikacja cyfrowa

Kosmetologia

Logistyka

Pielęgniarstwo

Psychologia w zarządzaniu

Zarządzanie

Zarządzanie – Finanse i rachunkowość w zarządzaniu*

 

studia II stopnia – studia polskojęzyczne:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Grafika komputerowa w mediach*

Informatyka

Informatyka – Cyberbezpieczeństwo*

Kosmetologia

Zarządzanie

 

studia I stopnia – studia anglojęzyczne:

Dietetyka

Filologia

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna – Projektowanie graficzne*

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna – Multimedia*

Informatyka – Programowanie*

Informatyka – Projektowanie i produkcja gier komputerowych*

Informatyka – Sieci komputerowe*

Logistyka

Pielęgniarstwo

Zarządzanie

Zarządzanie – Zarządzanie lotnictwem*

Zarządzanie – Zarządzanie lotnictwem ogólnym*

 

studia II stopnia – studia anglojęzyczne:

Informatyka – Cyberbezpieczeństwo*

Informatyka – Nauka o danych*

Zarządzanie

 

* odrębna ścieżka kształcenia

Program studiów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021