OMNI-BE Aware STudent – OMNI-BEAST

Projekt w skrócie/Project in brief

Tytuł projektu/Project title: OMNI – BE Aware STudent [OMNI-BEAST]
Numer projektu/Project no.: 2020-1-PL01-KA203-082198
Numer umowy/ Agreement no.: 2020-1-PL01-KA203-082198
Źródło finansowania/Source of financing: ERASMUS+ Programme, Key Action 2: Strategic Partnerships for higher education
Czas trwania/Duration: 01/11/2020 – 28/02/2023
Budżet/Project budget: EUR 306 577,00

 

PL:

Innowacyjność międzynarodowego projektu OMNI-BEAST jest związana z kontynuacją realizacji wyzwania podjętego w ramach projektu BEAST,  jakim jest budowanie świadomości studentów w zakresie celowego rozwoju i trafnego planowania kariery już w okresie studiów, a także dostosowywanie procesu kształcenia na uczelni do wymogów rynku pracy. W projekcie powstaną nowe, uzupełniające produkty, niezbędne do przygotowania zunifikowanego i kompleksowego podejścia w zakresie planowania ścieżek kształcenia.

 

EN:
The innovativeness of the OMNI-BEAST project is related to the continuation of the challenge undertaken as part of the BEAST project, which is building students’ awareness of purposeful development and accurate career planning already during their studies, as well as adjusting the education process at the university to the requirements of the labor market. The project will develop new, complementary products necessary to prepare a unified and comprehensive approach to planning learning paths.

 

WIĘCEJ:
Założenia projektu
Partnerstwo
Rezultaty projektu
Kontakt

OMNI-BE Aware STudent – OMNI-BEAST

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021