JAK BEZPIECZNIE STUDIOWAĆ?

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie rozpoczęła nowy rok akademicki korzystając ze sprawdzonego kształcenia mieszanego (tzw. hybrydowego). Wykłady i konwersatoria były prowadzone zdalnie, natomiast pozostałe zajęcia dydaktyczne były realizowane tradycyjnie (stacjonarnie) na terenie uczelni.

Po wejściu Rzeszowa do czerwonej strefy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. „w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, liczba zajęć prowadzonych stacjonarnie została mocno ograniczona.

Zgodnie z rozporządzeniem, mimo strefy czerwonej, uczelnie mogą nadal prowadzić tradycyjnie te zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów.

Ze względu na utrzymującą się wysoką liczbę zakażeń COVID-19 i kolejne ograniczenia wprowadzone przez Rząd RP, w trosce o zdrowie studentów i osób prowadzących zajęcia, Władze Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podjęły decyzję, że zdecydowana większość zajęć dydaktycznych zaplanowanych na styczeń i luty 2021 r. zostanie jednak zrealizowana zdalnie. Tradycyjnie odbywać się będą tylko pojedyncze przedmioty na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna. Zajęcia w formie tradycyjnej będą także kontynuowane na kierunkach studiów realizowanych w ramach Kolegium Medycznego oraz na I roku studiów na ścieżkach anglojęzycznych.

ZAJĘCIA ONLINE

WYKŁADY I KONWERSATORIA oraz większość ćwiczeń i laboratoriów

Podobnie jak w ubiegłym semestrze, wszystkie zajęcia online odbywają się w czasie rzeczywistym, w trybie synchronicznym zapewniającym bezpośredni kontakt studentów z wykładowcą. Od nowego roku akademickiego platformę Blackboard Learn uzupełniło jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi kształcenia online – Cisco Webex Meetings.

To kompleksowe rozwiązanie usprawniające zdalną edukację, posiadające takie funkcjonalności jak: praca z tablicą, udostępnianie pulpitu, dokumentów, czy multimediów, tworzenie ankiet i przesyłanie plików. Dzięki Cisco Webex możliwe jest utworzenie wirtualnej sali wykładowej, wykładowca może w prosty sposób zarządzać zajęciami, może moderować rozmowy – zadawać pytania, uaktywniać możliwość wypowiedzi lub w razie potrzeby wyciszać mikrofon uczestnika. Wszystkie zajęcia, które odbywają się za pośrednictwem Cisco Webex, mogą zostać nagrane, a następnie udostępnione użytkownikom. Ta funkcjonalność rozwiązuje problem różnych stref czasowych, co może okazać się istotne w przypadku tych studentów zagranicznych, którzy nie będą mogli przyjechać do Polski.

ZAJĘCIA REALIZOWANE STACJONARNIE

Wybrane ĆWICZENIA, LABORATORIA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE są realizowane stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Studia w czasie Covid-19

NAJWAŻNIEJSZE
ZASADY TO:

 • w trakcie całego pobytu na uczelni, zarówno w czasie zajęć dydaktycznych jak i poza nimi, studenci i nauczyciele mają obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki (tylko osoby z przeciwskazaniami mogą korzystać z przyłbicy). Studenci zabezpieczają się w środki ochrony we własnym zakresie,
 • przed wejściem na teren uczelni oraz do poszczególnych sal obowiązkowa jest dezynfekcja dłoni, uczelnia zapewnia dozowniki przed każdą salą dydaktyczną. Między zajęciami sale są wietrzone,
 • sale, urządzenia sanitarne oraz powierzchnie narażone na dotyk wielu osób (poręcze, stoły, sprzęt, klamki, drzwi, przyciski, itp.) są regularnie czyszczone i dezynfekowane,
 • wykładowcy prowadzą zajęcia w przyłbicach (zapewnia je uczelnia), a ich biurka są oddzielone od studentów przezroczystą przegrodą,
 • na zajęciach studenci powinni korzystać wyłącznie z własnych przyborów oraz pozostawić okrycia wierzchnie w szatni.
 • wykładowca ma obowiązek wyprosić z sali osoby, które nie mają założonej maseczki (przyłbicy),
Studia w czasie Covid-19

KOMUNIKATY W ZWIĄZKU
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ
WIRUSA SARS-COV-2
(KORONAWIRUSA)

Szanowni Państwo,

w związku z apelem Ministra Edukacji i Nauki, aby w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r. ograniczyć w uczelniach kształcenie w trybie stacjonarnym (tradycyjnym) informuję, że zajęcia wskazane w naszej Uczelni do realizacji w trybie stacjonarnym i zaplanowane w harmonogramie na okres od 12 listopada (czwartek) do końca grudnia br. na kierunkach studiów realizowanych w ramach Kolegium Zarządzania, Kolegium Informatyki Stosowanej oraz Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej, zostaną przełożone i będą realizowane dopiero w miesiącach styczeń i luty 2021 roku.

Natomiast na kierunkach studiów realizowanych w ramach Kolegium Medycznego (Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo) oraz na I roku studiów na ścieżkach anglojęzycznych, zajęcia wskazane do realizacji w trybie stacjonarnych będą nadal odbywać się wg. dotychczasowego harmonogramu.

Z szacunkiem,

dr Wergiliusz Gołąbek

Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Szanowni Państwo,

ze względu na objęcie Rzeszowa strefą czerwoną i ogłoszenie nowych obostrzeń dla tej strefy, tj. m. in. wprowadzenie obowiązku realizacji większości zajęć dydaktycznych w szkołach wyższych w trybie zdalnym, uprzejmie informuję o zmianach w zasadach funkcjonowania naszej Uczelni w najbliższych tygodniach.

W najbliższy weekend (17-18 października) realizowane będą wyłącznie te zajęcia dydaktyczne, które już wcześniej zostały wskazane do realizacji w trybie zdalnym. Wszelkie zajęcia, które w trakcie weekendu miały być realizowane w trybie stacjonarnym zostają odwołane i będą przeplanowane na inne terminy.

Od poniedziałku (19 października) w trybie zdalnym odbywać się będą te zajęcia dydaktyczne, których efekty uczenia się mogą być zrealizowane w trybie zdalnym, tj. wszystkie wykłady i konwersatoria oraz większość ćwiczeń i laboratoriów.

Równocześnie informuję, iż zgodnie z decyzjami Rządu RP – pomimo objęcia strefą czerwoną – uczelnie mają prawo realizować w sposób tradycyjny zajęcia praktyczne, tj. zajęcia związane z przygotowaniem do zawodu, których efekty uczenia się nie mogą być zrealizowane w trybie zajęć zdalnych. Dlatego dbając o wysoką jakość kształcenia, w naszej Uczelni będziemy prowadzić na każdym kierunku studiów również zajęcia tradycyjne w ramach wybranych ćwiczeń i laboratoriów. Zajęcia te będą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem listy takich zajęć. Chcemy by ich realizacja rozpoczęła się w ostatnim tygodniu października. Będziemy Państwa o tym na bieżąco informować.

Z wyrazami szacunku

dr Wergiliusz Gołąbek

Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie .

ZARZĄDZENIE NR 77/2020

REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 1 października 2020 roku

w sprawie form zajęć prowadzonych w trybie kształcenia zdalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 oraz wprowadzenia regulaminu kształcenia zdalnego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Działając na podstawie § 26 ust. 10 pkt b i ust. 12 Statutu WSIiZ w Rzeszowie nadanego uchwałą Zarządu SPP-Innowacje II sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie nr 4/2019 z dnia 3 września 2019 r. (z późn. zm.) oraz wytycznych zawartych w materiale „Bezpieczny Rok Akademicki 2020/2021 – wytyczne KRASP, zarządzam co następuje:

I

 1. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia wykładowe i konwersatoryjne oraz zaliczenia i egzaminy z tych form zajęć prowadzone będą w trybie kształcenia zdalnego.
 2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz prowadzenia innych form zajęć w trybie zdalnym w zależności od zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.
 3. Zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym wydaje Dziekan.
 4. Zgodę na prowadzenie innych form zajęć niż wykłady i konwersatoria w trybie zdalnym wydaje Rektor.

II

 1. Wprowadza się regulamin kształcenia zdalnego (załącznik nr 1) zawierający:
 • zasady i procedury korzystania z platformy e-learningowej,
 • zasady zapewniające przestrzeganie bezpieczeństwa danych osobowych uczestników kształcenia zdalnego,
 • zasady gwarantujące przestrzeganie praw autorskich podczas realizacji procesu kształcenia zdalnego,
 • zalecenia mające na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zdalnego.
 1. W sprawach nieuregulowanych procedurami, o których mowa w ust. 1, decyzje podejmuje Rektor.

III

Zobowiązuje się Dziekanów do stałego monitorowania przestrzegania regulaminu kształcenia zdalnego w podległych im jednostkach.

IV

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku.

Z up. Prorektor ds. Nauczania

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

z siedzibą w Rzeszowie

dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ

Regulamin kształcenia zdalnego

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie rozpoczyna nowy rok akademicki korzystając ze sprawdzonego już kształcenia mieszanego (tzw. hybrydowego).

Wykłady i konwersatoria będą prowadzone zdalnie, natomiast pozostałe zajęcia dydaktyczne będą w większości realizowane tradycyjnie na terenie Uczelni. Taki model kształcenia będzie obowiązywał zarówno na ścieżkach polsko- jak i anglojęzycznych. Wszystkich naszych międzynarodowych studentów zachęcamy do przyjazdu do Polski. Jeżeli jednak z przyczyn obiektywnych – niezależnych od WSIiZ – przyjazd do Polski nie będzie możliwy, zapewnimy naszym studentom edukację online na najwyższym możliwym poziomie. Dla wszystkich studentów I roku, którzy będą obecni w Polsce, zorganizowane zostaną spotkania wprowadzające, tak by zobaczyli Uczelnię, poznali prodziekana, opiekuna kierunku oraz innych studentów.

Zajęcia online – wykłady i konwersatoria:

Podobnie jak w ubiegłym semestrze, wszystkie zajęcia online będą odbywać się w czasie rzeczywistym, w trybie synchronicznym zapewniającym bezpośredni kontakt studentów z wykładowcą. Uczelnia stale doskonali narzędzia do zdalnego kształcenia, dlatego od nowego roku akademickiego platformę Blackboard Learn uzupełni jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi kształcenia online – Cisco Webex Meetings. To kompleksowe rozwiązanie usprawniające zdalną edukację, posiadające takie funkcjonalności jak: praca z tablicą, udostępnianie pulpitu, dokumentów, czy multimediów, tworzenie ankiet i przesyłanie plików. Dzięki Cisco Webex możliwe jest utworzenie wirtualnej sali wykładowej, wykładowca może w prosty sposób zarządzać zajęciami, może moderować rozmowy – zadawać pytania, uaktywniać możliwość wypowiedzi lub w razie potrzeby wyciszać mikrofon uczestnika. Wszystkie zajęcia, które odbywają się za pośrednictwem Cisco Webex, mogą zostać nagrane, a następnie udostępnione użytkownikom. Ta funkcjonalność rozwiązuje problem różnych stref czasowych, co może okazać się istotne w przypadku tych studentów zagranicznych, którzy nie będą mogli przyjechać do Polski.

Zajęcia w trybie stacjonarnym – ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne:

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wprowadzone zostały szczegółowe zasady, których celem jest ograniczenie ryzyka zakażania. Szczegóły znajdują się poniżej w załącznikach. Najważniejsze zasady to:

– w trakcie całego pobytu na Uczelni, zarówno w czasie zajęć dydaktycznych jak i poza nimi, studenci i nauczyciele mają obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki (tylko osoby z przeciwskazaniami mogą korzystać z przyłbicy). Studenci zabezpieczają się w środki ochrony we własnym zakresie,

 • wykładowcy prowadzą zajęcia w przyłbicach (zapewnia je Uczelnia), a ich biurka są oddzielone od studentów przezroczystą przegrodą,
 • wykładowca ma obowiązek wyprosić z sali osoby, które nie mają założonej maseczki (przyłbicy),
 • przed wejściem na teren Uczelni oraz do poszczególnych sal obowiązkowa jest dezynfekcja dłoni, Uczelnia zapewnia dozowniki przed każdą salą dydaktyczną. Między zajęciami sale są wietrzone,
 • sale, urządzenia sanitarne oraz powierzchnie narażone na dotyk wielu osób (poręcze, stoły, sprzęt, klamki, drzwi, przyciski, itp.) są regularnie czyszczone i dezynfekowane,
 • na zajęciach studenci powinni korzystać wyłącznie z własnych przyborów oraz pozostawić okrycia wierzchnie w szatni.

Z nowym rokiem akademickim wznawiają działalność Klub Akademicki IQ, Read&Relax Room, Biblioteka oraz Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii (planowane jest uruchomienie wsparcia psychologicznego również dla osób anglojęzycznych). Otwarte zostaną także Lunch Bar (w Rzeszowie) oraz Taberna pod sosnami (w Kielnarowej).

Z wyrazami szacunku
Dr Wergiliusz  Gołąbek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

Zasady organizacji pracy i funkcjonowania WSIiZ w okresie epidemii_2020

Najważniejsze zasady

Studia w czasie Covid-19

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020