ZAJĘCIA ONLINE

WYKŁADY I KONWERSATORIA, lektorat języka obcego oraz większość ćwiczeń i laboratoriów.

Wszystkie zajęcia online odbywają się w czasie rzeczywistym, w trybie synchronicznym zapewniającym bezpośredni kontakt studentów z wykładowcą, z wykorzystaniem jednego z najbardziej zaawansowanych narzędzi kształcenia online – Cisco Webex Meetings.

To kompleksowe rozwiązanie usprawniające zdalną edukację, posiadające takie funkcjonalności jak: praca z tablicą, udostępnianie pulpitu, dokumentów, czy multimediów, tworzenie ankiet i przesyłanie plików. Dzięki Cisco Webex możliwe jest utworzenie wirtualnej sali wykładowej, prowadzący może w prosty sposób zarządzać zajęciami, może moderować rozmowy – zadawać pytania, uaktywniać możliwość wypowiedzi lub w razie potrzeby wyciszać mikrofon uczestnika. Wszystkie zajęcia, które odbywają się za pośrednictwem Cisco Webex, mogą zostać nagrane, a następnie udostępnione użytkownikom.
 

ZAJĘCIA REALIZOWANE STACJONARNIE

Wybrane ĆWICZENIA, LABORATORIA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE są realizowane stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Studia w czasie Covid-19

NAJWAŻNIEJSZE
ZASADY TO:

 • w trakcie całego pobytu na uczelni, zarówno w czasie zajęć dydaktycznych jak i poza nimi, studenci i nauczyciele mają obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki (tylko osoby z przeciwskazaniami mogą korzystać z przyłbicy). Studenci zabezpieczają się w środki ochrony we własnym zakresie,
 • przed wejściem na teren uczelni oraz do poszczególnych sal obowiązkowa jest dezynfekcja dłoni, uczelnia zapewnia dozowniki przed każdą salą dydaktyczną. Między zajęciami sale są wietrzone,
 • sale, urządzenia sanitarne oraz powierzchnie narażone na dotyk wielu osób (poręcze, stoły, sprzęt, klamki, drzwi, przyciski, itp.) są regularnie czyszczone i dezynfekowane,
 • wykładowcy prowadzą zajęcia w przyłbicach (zapewnia je uczelnia), a ich biurka są oddzielone od studentów przezroczystą przegrodą,
 • na zajęciach studenci powinni korzystać wyłącznie z własnych przyborów oraz pozostawić okrycia wierzchnie w szatni.
 • wykładowca ma obowiązek wyprosić z sali osoby, które nie mają założonej maseczki (przyłbicy),
Studia w czasie Covid-19

KOMUNIKATY W ZWIĄZKU
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ
WIRUSA SARS-COV-2
(KORONAWIRUSA)

Szanowni Państwo,

po starannym rozważeniu argumentów za i przeciw powrotowi do tradycyjnego kształcenia oraz uwzględnieniu stanowiska naszej Społeczności Akademickiej, Władze Uczelni podjęły decyzję, że bieżący semestr letni zakończymy w dotychczasowej formule, tj. w zdecydowanej większości zdalnie.

Już do końca semestru letniego – tak jak do tej pory – na większości kierunków studiów zajęcia realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej, a tylko na wybranych kierunkach studiów zajęcia wytypowane do realizacji w formie tradycyjnej będą nadal realizowane w siedzibie Uczelni, z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego (dotyczy to kierunków realizowanych na Kolegium Medycznym, studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie ścieżka anglojęzyczna, wybranych przedmiotów na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna oraz większości kursów językowych).

W przypadku zajęć dydaktycznych realizowanych zdalnie, również egzaminy i zaliczenia zostaną przeprowadzone zdalnie. Dla zajęć realizowanych tradycyjnie, również egzaminy i zaliczenia zostaną przeprowadzone tradycyjnie.

Z kolei egzaminy dyplomowe (obrona pracy dyplomowej) będą realizowane tradycyjnie w siedzibie Uczelni, z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego. Od zasady tej mogą być jednak wyjątki. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta, dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego zdalnie.

Z wyrazami szacunku
dr Wergiliusz Gołąbek
Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Szanowni Państwo,

sytuacja epidemiczna w kraju uległa poprawie, ale liczba zakażeń nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. W związku z tym, Władze Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podjęły decyzję, że od maja br. zakres zajęć prowadzonych w siedzibie Uczelni (w formie tradycyjnej) będzie nadal bardzo ograniczony.

Od maja na większości kierunków studiów zajęcia realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej (wg dotychczasowego harmonogramu zajęć). Tylko na wybranych kierunkach studiów zajęcia wytypowane do realizacji w formie tradycyjnej będą nadal realizowane w siedzibie Uczelni, z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego. Dotyczy to kierunków realizowanych w Kolegium Medycznym, studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie – ścieżka anglojęzyczna, dwóch przedmiotów na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna oraz większości kursów językowych.

Władze Uczelni chcą jak najszybciej wrócić do klasycznej dydaktyki, ale jeśli w najbliższych tygodniach nie nastąpi radykalna poprawa sytuacji epidemicznej w kraju, to należy liczyć się z tym, że semestr letni zakończymy wg powyższych zasad (w większości zdalnie). Mamy jednak nadzieję, że do nauki w formie tradycyjnej wrócimy najpóźniej od 1 października 2021 roku.

Z wyrazami szacunku
dr Wergiliusz Gołąbek
Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Szanowni Państwo,

ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną w kraju, Władze Uczelni podjęły decyzję o czasowym ograniczeniu zakresu zajęć prowadzonych w siedzibie Uczelni (w formie tradycyjnej).

Na większości kierunków studiów zajęcia zaplanowane do realizacji w formie tradycyjnej, od 20 marca (sobota) do końca kwietnia br., będą realizowane zdalnie (wg dotychczasowego harmonogramu zajęć). To czy od maja wrócimy do zajęć realizowanych tradycyjnie będzie zależało od sytuacji epidemicznej.

Powyższa zmiana (przejście w całości na zajęcia zdalne) nie dotyczy kierunków: realizowanych w ramach Kolegium Medycznego i kierunku Zarządzanie – ścieżki anglojęzyczne, a także części kursów językowych, dla których zajęcia zaplanowane do realizacji w formie tradycyjnej będą nadal realizowane w siedzibie Uczelni, z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego.

Z wyrazami szacunku
dr Wergiliusz Gołąbek
Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Szanowni Państwo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zajęcia w uczelniach nadal muszą być prowadzone zdalnie (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), ale jednocześnie uczelnie mogą prowadzić w sposób tradycyjny te zajęcia, których efekty uczenia się nie powinny być realizowane w trybie zajęć zdalnych oraz zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów.

Z tego względu w semestrze letnim 2020/21 zdecydowana większość zajęć dydaktycznych będzie realizowana zdalnie (wszystkie wykłady, konwersatoria, lektoraty oraz większość zajęć ćwiczeniowych i laboratoryjnych). Jednocześnie, dbając o wysoką jakość kształcenia, na każdym kierunku studiów będziemy prowadzić wybrane zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne w sposób tradycyjny. Zajęcia te będą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dodatkowo na większości kierunków studiów realizacja zajęć tradycyjnych rozpocznie się dopiero od maja br.

Ze względu na zaostrzenie epidemii jesienią ubiegłego roku Uczelnia była zmuszona przesunąć realizację części zajęć dydaktycznych na okres styczeń-luty br. i wydłużyć okres zajęć w ramach semestru zimowego do końca lutego 2021r. Z tego względu zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim rozpoczną się z opóźnieniem, tj. od 13 marca br. Taka organizacja semestru letniego (rozpoczęcie zajęć od 13 marca, a zajęć tradycyjnych dopiero od maja) wymusza jednak wydłużenie okresu, w którym będą realizowane zajęcia dydaktyczne w ramach semestru letniego do końca lipca 2021 r.

Od powyższych zasad będzie kilka wyjątków – w przypadku ścieżek anglojęzycznych, kierunków realizowanych w ramach Kolegium Medycznego oraz roczników, które w semestrze letnim kończą naukę, realizacja zajęć tradycyjnych rozpocznie się nie w maju, tylko już od marca. Dołożymy tez starań, aby dla ścieżek anglojęzycznych oraz roczników, które w semestrze letnim kończą naukę, zajęcia zakończyły się w czerwcu.

Władze Uczelni uważnie śledzą rozwój sytuacji epidemicznej w Polsce i Europie, i jeśli pojawią się dodatkowe okoliczności wymagające ograniczenia, bądź umożliwiające poszerzenie zakresu planowanego kształcenia tradycyjnego, to takie decyzje będą podejmowane na bieżąco.

Z szacunkiem,

dr Wergiliusz Gołąbek

Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Zarządzenia Rektora

Szanowni Państwo,

w związku z apelem Ministra Edukacji i Nauki, aby w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r. ograniczyć w uczelniach kształcenie w trybie stacjonarnym (tradycyjnym) informuję, że zajęcia wskazane w naszej Uczelni do realizacji w trybie stacjonarnym i zaplanowane w harmonogramie na okres od 12 listopada (czwartek) do końca grudnia br. na kierunkach studiów realizowanych w ramach Kolegium Zarządzania, Kolegium Informatyki Stosowanej oraz Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej, zostaną przełożone i będą realizowane dopiero w miesiącach styczeń i luty 2021 roku.

Natomiast na kierunkach studiów realizowanych w ramach Kolegium Medycznego (Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo) oraz na I roku studiów na ścieżkach anglojęzycznych, zajęcia wskazane do realizacji w trybie stacjonarnych będą nadal odbywać się wg. dotychczasowego harmonogramu.

Z szacunkiem,

dr Wergiliusz Gołąbek

Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Szanowni Państwo,

ze względu na objęcie Rzeszowa strefą czerwoną i ogłoszenie nowych obostrzeń dla tej strefy, tj. m. in. wprowadzenie obowiązku realizacji większości zajęć dydaktycznych w szkołach wyższych w trybie zdalnym, uprzejmie informuję o zmianach w zasadach funkcjonowania naszej Uczelni w najbliższych tygodniach.

W najbliższy weekend (17-18 października) realizowane będą wyłącznie te zajęcia dydaktyczne, które już wcześniej zostały wskazane do realizacji w trybie zdalnym. Wszelkie zajęcia, które w trakcie weekendu miały być realizowane w trybie stacjonarnym zostają odwołane i będą przeplanowane na inne terminy.

Od poniedziałku (19 października) w trybie zdalnym odbywać się będą te zajęcia dydaktyczne, których efekty uczenia się mogą być zrealizowane w trybie zdalnym, tj. wszystkie wykłady i konwersatoria oraz większość ćwiczeń i laboratoriów.

Równocześnie informuję, iż zgodnie z decyzjami Rządu RP – pomimo objęcia strefą czerwoną – uczelnie mają prawo realizować w sposób tradycyjny zajęcia praktyczne, tj. zajęcia związane z przygotowaniem do zawodu, których efekty uczenia się nie mogą być zrealizowane w trybie zajęć zdalnych. Dlatego dbając o wysoką jakość kształcenia, w naszej Uczelni będziemy prowadzić na każdym kierunku studiów również zajęcia tradycyjne w ramach wybranych ćwiczeń i laboratoriów. Zajęcia te będą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem listy takich zajęć. Chcemy by ich realizacja rozpoczęła się w ostatnim tygodniu października. Będziemy Państwa o tym na bieżąco informować.

Z wyrazami szacunku

dr Wergiliusz Gołąbek

Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie .

ZARZĄDZENIE NR 77/2020

REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 1 października 2020 roku

w sprawie form zajęć prowadzonych w trybie kształcenia zdalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 oraz wprowadzenia regulaminu kształcenia zdalnego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Działając na podstawie § 26 ust. 10 pkt b i ust. 12 Statutu WSIiZ w Rzeszowie nadanego uchwałą Zarządu SPP-Innowacje II sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie nr 4/2019 z dnia 3 września 2019 r. (z późn. zm.) oraz wytycznych zawartych w materiale „Bezpieczny Rok Akademicki 2020/2021 – wytyczne KRASP, zarządzam co następuje:

I

 1. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia wykładowe i konwersatoryjne oraz zaliczenia i egzaminy z tych form zajęć prowadzone będą w trybie kształcenia zdalnego.
 2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz prowadzenia innych form zajęć w trybie zdalnym w zależności od zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.
 3. Zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym wydaje Dziekan.
 4. Zgodę na prowadzenie innych form zajęć niż wykłady i konwersatoria w trybie zdalnym wydaje Rektor.

II

 1. Wprowadza się regulamin kształcenia zdalnego (załącznik nr 1) zawierający:
 • zasady i procedury korzystania z platformy e-learningowej,
 • zasady zapewniające przestrzeganie bezpieczeństwa danych osobowych uczestników kształcenia zdalnego,
 • zasady gwarantujące przestrzeganie praw autorskich podczas realizacji procesu kształcenia zdalnego,
 • zalecenia mające na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zdalnego.
 1. W sprawach nieuregulowanych procedurami, o których mowa w ust. 1, decyzje podejmuje Rektor.

III

Zobowiązuje się Dziekanów do stałego monitorowania przestrzegania regulaminu kształcenia zdalnego w podległych im jednostkach.

IV

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku.

Z up. Prorektor ds. Nauczania

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

z siedzibą w Rzeszowie

dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ

Regulamin kształcenia zdalnego

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie rozpoczyna nowy rok akademicki korzystając ze sprawdzonego już kształcenia mieszanego (tzw. hybrydowego).

Wykłady i konwersatoria będą prowadzone zdalnie, natomiast pozostałe zajęcia dydaktyczne będą w większości realizowane tradycyjnie na terenie Uczelni. Taki model kształcenia będzie obowiązywał zarówno na ścieżkach polsko- jak i anglojęzycznych. Wszystkich naszych międzynarodowych studentów zachęcamy do przyjazdu do Polski. Jeżeli jednak z przyczyn obiektywnych – niezależnych od WSIiZ – przyjazd do Polski nie będzie możliwy, zapewnimy naszym studentom edukację online na najwyższym możliwym poziomie. Dla wszystkich studentów I roku, którzy będą obecni w Polsce, zorganizowane zostaną spotkania wprowadzające, tak by zobaczyli Uczelnię, poznali prodziekana, opiekuna kierunku oraz innych studentów.

Zajęcia online – wykłady i konwersatoria:

Podobnie jak w ubiegłym semestrze, wszystkie zajęcia online będą odbywać się w czasie rzeczywistym, w trybie synchronicznym zapewniającym bezpośredni kontakt studentów z wykładowcą. Uczelnia stale doskonali narzędzia do zdalnego kształcenia, dlatego od nowego roku akademickiego platformę Blackboard Learn uzupełni jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi kształcenia online – Cisco Webex Meetings. To kompleksowe rozwiązanie usprawniające zdalną edukację, posiadające takie funkcjonalności jak: praca z tablicą, udostępnianie pulpitu, dokumentów, czy multimediów, tworzenie ankiet i przesyłanie plików. Dzięki Cisco Webex możliwe jest utworzenie wirtualnej sali wykładowej, wykładowca może w prosty sposób zarządzać zajęciami, może moderować rozmowy – zadawać pytania, uaktywniać możliwość wypowiedzi lub w razie potrzeby wyciszać mikrofon uczestnika. Wszystkie zajęcia, które odbywają się za pośrednictwem Cisco Webex, mogą zostać nagrane, a następnie udostępnione użytkownikom. Ta funkcjonalność rozwiązuje problem różnych stref czasowych, co może okazać się istotne w przypadku tych studentów zagranicznych, którzy nie będą mogli przyjechać do Polski.

Zajęcia w trybie stacjonarnym – ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne:

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wprowadzone zostały szczegółowe zasady, których celem jest ograniczenie ryzyka zakażania. Szczegóły znajdują się poniżej w załącznikach. Najważniejsze zasady to:

– w trakcie całego pobytu na Uczelni, zarówno w czasie zajęć dydaktycznych jak i poza nimi, studenci i nauczyciele mają obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki (tylko osoby z przeciwskazaniami mogą korzystać z przyłbicy). Studenci zabezpieczają się w środki ochrony we własnym zakresie,

 • wykładowcy prowadzą zajęcia w przyłbicach (zapewnia je Uczelnia), a ich biurka są oddzielone od studentów przezroczystą przegrodą,
 • wykładowca ma obowiązek wyprosić z sali osoby, które nie mają założonej maseczki (przyłbicy),
 • przed wejściem na teren Uczelni oraz do poszczególnych sal obowiązkowa jest dezynfekcja dłoni, Uczelnia zapewnia dozowniki przed każdą salą dydaktyczną. Między zajęciami sale są wietrzone,
 • sale, urządzenia sanitarne oraz powierzchnie narażone na dotyk wielu osób (poręcze, stoły, sprzęt, klamki, drzwi, przyciski, itp.) są regularnie czyszczone i dezynfekowane,
 • na zajęciach studenci powinni korzystać wyłącznie z własnych przyborów oraz pozostawić okrycia wierzchnie w szatni.

Z nowym rokiem akademickim wznawiają działalność Klub Akademicki IQ, Read&Relax Room, Biblioteka oraz Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii (planowane jest uruchomienie wsparcia psychologicznego również dla osób anglojęzycznych). Otwarte zostaną także Lunch Bar (w Rzeszowie) oraz Taberna pod sosnami (w Kielnarowej).

Z wyrazami szacunku
Dr Wergiliusz  Gołąbek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

Zasady organizacji pracy i funkcjonowania WSIiZ w okresie epidemii_2020

Najważniejsze zasady

Studia w czasie Covid-19

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021