Psychologia w zarządzaniu

KOLEGIUM: Zarządzania
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Jedyny taki kierunek na Podkarpaciu!

Specjaliści w zakresie psychologii w zarządzaniu są i będą niezbędnym elementem rynkowej układanki. Wybór tego kierunku otwiera drzwi do kariery – firmy zawsze będą potrzebowały pracowników. Właśnie Ty możesz im pomóc w doborze najlepszych.

PARTNERZY

 • Biuro Karier WSIiZ
 • Biuro Doradztwa Personalnego WSIiZ
 • Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii

Współpraca z partnerami to:

 • Dostosowanie programu studiów do potrzeb rynku;
 • Rozwinięty program praktyk zawodowych;
 • Atrakcyjne programy ułatwiające start zawodowy;
 • Tematyczne seminaria, warsztaty i wykłady otwarte;

Na tym kierunku możesz:

 • dołączyć do elitarnego grona, gdyż jest jedyny na Podkarpaciu;
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus;

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Wszechstronne wykształcenie psychologiczne i z dziedziny zarządzania;
 • Wiedzę o współczesnych koncepcjach organizacji i zarządzania;
 • Umiejętność sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Kompetencje rekruterskie;
 • Efektywne sposoby zarządzania z wykorzystaniem najnowszych technik marketingowych;
 • Umiejętność komunikacji i pracy w zespole;
 • Możliwość studiów za granicą, w ramach programu Erasmus;

ZAJĘCIA

W programie studiów m.in.:

 • Zarządzanie talentami w organizacji;
 • Coaching w biznesie;
 • Psychologia konsumenta;
 • Psychologiczne aspekty reklamy;

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

Podczas zajęć przygotujesz się do egzaminów certyfikujących:

ROZWÓJ

Korzystaj z możliwości rozwoju osobistego:

 • Weź udział w ogólnopolskich konkursach i grantach ministerialnych;
 • Publikuj artykuły w monografiach, czasopismach i na stronach internetowych;
 • Wymieniaj wiedzę i doświadczenia podczas zajęć z praktykami;

PRAKTYKI

Doskonal swoje umiejętności i kompetencje:

 • W agencjach doradztwa zawodowego;
 • W działach personalnych, HR-owych i marketingowych przedsiębiorstw i organizacji;
 • W agencjach reklamowych i agencjach badań rynku i konsumenta;

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia m.in. w WSIiZ na kierunku Zarządzanie na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Ewa Podgórska
Kierownik Biura Karier WSIiZ

Współczesny HR to niemal sztuka. Wymaga umiejętności łączenia twardej wiedzy i kompetencji miękkich. Pracodawcy niezwykle cenią ludzi, którzy potrafią zarządzać kompleksowo.

1.04.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.07.2021 r. – Zakończenie rekrutacji

7.08.2021r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w październiku 2021!

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Po ukończeniu studiów możesz podjąć pracę jako:

 • Konsultant kadry menedżerskiej;
 • Doradca kadry menedżerskiej;
 • Specjalista ds. kadr;
 • Specjalista ds. szkoleń i rozwoju pracowników;
 • Key Account Manager;
 • Headhunter;
 • Dyrektor działu Human Resources;
 • Coach ds. doskonalenia i rozwoju;

Maryla Rarus,

Ekspert Biura Karier WSIiZ

Zapotrzebowanie na pracowników działów związanych z rozwojem zasobów ludzkich stale rośnie. Firmy nie tylko planują zatrudniać specjalistów w tej dziedzinie, wskazują również na konieczność rozwoju pracowników poprzez podnoszenie ich kompetencji. Organizacje w których wprowadzane są nowatorskie sposoby zarządzania, uwzględniające ciągłe zmiany otoczenia firmy, szczególną uwagę zwracają na dobrze wykształconą kadrę w dziedzinie Human Resources.
U pracowników działów HR cenione są nie tylko umiejętności związane z profesjonalnym prowadzeniem działań rekrutacyjnych ale także kształtowanie ścieżek rozwoju pracowników poprzez szkolenia mające na celu wzmocnienie lub nabycie nowych kompetencji.

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia

W ramach tej specjalności studenci zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania i nadzorowania efektywnej polityki personalnej w firmie.

Program specjalności został przygotowany w oparciu o współczesne podejście do zarządzania zakładające, że sukces finansowy firmy zależy w dużym stopniu od zaangażowania jej pracowników, którzy są właściwie inspirowani do pracy.

Tematyka zajęć dotyczy podstawowych obszarów działań z zakresu zarządzania personelem, do których należą:

 • przygotowanie i opis stanowisk i profili kompetencyjnych,
 • metody stosowane przy procesie rekrutacji i selekcji pracowników,
 • analiza i ewaluacja potrzeb szkoleniowych w firmie.

W trakcie studiów m.in.:

 • Zarządzanie kompetencjami pracowników,
 • Systemy wynagradzania i motywowania,
 • Coaching w biznesie
 • Zarządzanie talentami w organizacji.

Zagadnienia realizowane na specjalności obejmują również tworzenie skutecznych systemów motywacyjnych i budowanie kreatywnych zespołów pracowniczych, a także strategie skutecznego przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w komórkach personalnych różnych typów organizacji. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci świadczyć profesjonalne usługi związane z szeroko pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi, jako specjalista ds. rekrutacji i selekcji, adaptacji zawodowej, motywowania, szkoleń i rozwoju czy zarządzania kompetencjami i talentami.

Absolwenci specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi poszukiwani są też do pracy w agencjach i firmach konsultingowych.

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

W ramach tej specjalności studenci zdobywają wiedzę dotyczącą zachowań konsumentów na rynku produktów i usług.

Program specjalności został przygotowany w oparciu o współczesne podejście do ilościowych i jakościowych badań marketingowych, badań rynku wykorzystujących pomiary neurofizjologiczne,  jak również psychologicznych mechanizmów kierujących decyzjami konsumenckimi.

Studiując tę specjalność:

 • zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą psychologicznych uwarunkowań  zachowań konsumenckich na rynku produktów i usług,
 • nabędziesz umiejętności profesjonalnego przygotowania i prowadzenia badań rynku, tworzenia strategii marketingowych, docierania do świadomych i  nieuświadamianych motywów decyzji konsumenckich.

W trakcie studiów m.in.:

 • Psychologia konsumenta,
 • Strategie marketingowe,
 • Psychologiczne aspekty reklamy
 • Badania marketingowe.

Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w działach marketingu, sprzedaży, PR czy sekcjach kreatywnych różnego typu organizacji. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci świadczyć profesjonalne usługi jako specjalista ds. badań marketingowych, analizy rynku, jak również doradca biznesowy w obszarze marketingu  i relacji z klientami.

Absolwenci specjalności Zachowania konsumenckie poszukiwani są też do pracy w agencjach i firmach konsultingowych.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje przed końcem rekrutacji, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł), jeśli złoży odpowiedni wniosek.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (historia lub wiedza o społeczeństwie).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020