Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji

START II TURY REKRUTACJI – 9 sierpnia 2021 r.

Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji

STUDIUJ NA KIERUNKACH:

STUDIUJ W JĘZYKU ANGIELSKIM (studia w trybie stacjonarnym):

WYBIERZ STUDIA:

STUDIUJ W JĘZYKU ANGIELSKIM (studia w trybie stacjonarnym):

Kandydaci na STUDIA I STOPNIA powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składania dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie: od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Kosmetologię, Dietetykę, FizjoterapięPielęgniarstwo wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku, specjalności (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym) – Skierowanie należy odebrać w Dziale Rekrutacji, pok. RA 8, ul. Sucharskiego 2 lub pobrać ze strony,
 • od kandydatów na Pielęgniarstwo wymagane jest zaświadczenie z poradni medycyny pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych (po wykonaniu badań flory jelitowej na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella) – Skierowanie należy odebrać w Dziale Rekrutacji, pok. RA 8, ul. Sucharskiego 2 lub pobrać ze strony,
 • kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki medyczne (Kosmetologia, Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo) mają obowiązek przedstawić zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B. Kandydaci na kierunki Kosmetologia, Dietetyka, Fizjoterapia mogą dostarczyć zaświadczenie w trakcie pierwszego roku studiów,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* i opłaty rekrutacyjnej**.

* Osoba, która zrezygnuje przed końcem rekrutacji, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł), jeśli złoży odpowiedni wniosek.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Kandydaci na STUDIA II STOPNIA powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie – od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki medyczne (Kosmetologia) wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności; zaświadczenie powinno być wystawione w roku bieżącym – Skierowanie należy odebrać w Dziale Rekrutacji, pok. RA 8, ul. Sucharskiego 2,
 • kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki medyczne (Kosmetologia) mają obowiązek przedstawić ((lub złożyć oświadczenie podczas rekrutacji i w trakcie pierwszego roku studiów dostarczyć) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B,
 • zgodę dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią arytmetyczną ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat, w sytuacji gdy nie została zawarta w suplemencie,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (studenci i absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej**.

* Osoba, która zrezygnuje przed końcem rekrutacji, może otrzymać zwrot wpisowego (100 zł), jeśli złoży odpowiedni wniosek.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

RZESZÓW

Dział Rekrutacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

Pokój RA8 – parter

Informacja

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi z powodu epidemii koronawirusa COVID-19, kandydaci mogą składać dokumenty osobiście przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego lub listownie.

Każda osoba wchodząca na teren Uczelni, zobowiązana jest przed wejściem do budynku zasłonić usta i nos przy pomocy maseczki oraz przebywać na jej terenie z zasłoniętymi ustami i nosem.

Na teren Uczelni mogą wejść wyłącznie osoby, które przedłożą wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia, wyznaczonemu do tego celu pracownikowi Działu Administracji WSIiZ. Druk oświadczenia dostępny jest w holu uczelni.

W razie jakichkolwiek pytań dyżur w Dziale Rekrutacji prowadzony jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Uwaga! W tym roku nie będzie możliwości złożenia dokumentów w zamiejscowych punktach rekrutacyjnych.

Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji

KONIEC REKRUTACJI – 30 września 2021 r.

Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji

WYNIKI II TURY REKRUTACJI

Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji

Masz 2 możliwości:

 • do 15 dni po złożeniu dokumentów, pojawi się aktualizacja statusu w panelu rekrutacyjnym – rekrutacja.wsiz.edu.pl
 • telefon do Działu Rekrutacji WSIiZ – (17) 866 1188 / (17) 866 1199

Niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji, otrzymasz od nas (na podany w formularzu adres korespondencyjny):

 • pisemną decyzję o przyjęciu na studia;
 • dwie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych,
 • ślubowanie,
 • RODO.

Zapoznaj się dokładnie z treścią dokumentów, które otrzymasz!

Podpisz umowę

Otrzymałeś ją wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Podpisz umowę i dostarcz ją do działu rekrutacji WSIiZ – możesz to zrobić za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście (Rzeszów, ul Sucharskiego 2, Dział Rekrutacji – pok. RA8). Do umowy dołącz podpisane ślubowanie i oświadczenie RODO.

PAMIĘTAJ! Otrzymałeś od nas dwa egzemplarze umowy o świadczeniu usług edukacyjnych. Jeden podpisany egzemplarz wyślij do Działu Rekrutacji WSIiZ, drugi zachowaj dla siebie.

Datę spotkania organizacyjnego znajdziesz na odwrocie decyzji o przyjęciu na studia. Dla każdego kierunku studiów odbędzie się osobne spotkanie.

Przed spotkaniem należy zapoznać się z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi na uczelni.

Na spotkanie zabierz ze sobą wydrukowane i podpisane oświadczenie.

Masz pytania? Sprawdź nasz FAQ!

WITAJ WŚRÓD STUDENTÓW WSIiZ!

Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji

Dołącz do nas! #goWSIiZ

Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji

Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021