Inne oferty pracy

Kolegium Informatyki Stosowanej 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

poszukuje osoby na stanowisko

  Asystent / Adiunkt / Profesor 

 

Z a d a n i a:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze informatyki technicznej i telekomunikacji
 • przygotowanie i realizacja grantów naukowych oraz komercyjnych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach kolegium 
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych katedry 

W y m a g a m y: 

 • co najmniej wykształcenia wyższego (magisterskie) z zakresu nauk ścisłych: informatyka, matematyka, fizyka, elektronika, elektrotechnika – preferowana informatyka
 • umiejętności analitycznego myślenia, analizy danych i programowania
 • mile widziane są osiągnięcia naukowe i/lub udział w interesującym projekcie naukowym oraz chęć rozwoju naukowego

O f e r u j e m y:

 • umowę o pracę etatową z elastycznym modelem zatrudnienia corocznie adaptowanym do osiągnięć pracownika (osiągnięcia naukowe wpływają na zmniejszenie liczby godzin dydaktycznych)
 • atrakcyjne wynagrodzenie: dla asystenta gwarantujemy pensję podstawową na poziomie co najmniej 5000 zł brutto, dla adiunkta – 7000 zł brutto a dla profesora – 10000 zł brutto
 • system premii za osiągnięcia naukowe wykraczające poza wymagania etatowe
 • współpracę z wybitnymi profesorami z obszaru nauk technicznych
 • pracę w międzynarodowym zespole badawczym z doświadczeniem w realizacji projektów naukowych i naukowo – wdrożeniowych
 • pomoc w rozwoju naukowym: wsparcie procesów awansowych (doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich): pokrycie kosztów przewodów, stypendia, urlopy; finansowanie wyjazdów na konferencje
 • finansowanie badań z subwencji ministerstwa i środków wewnętrznych
 • pomoc doświadczonego personelu w składaniu aplikacji grantowych (m.in. granty NCN, NCBiR, MEiN)
 • system wewnętrznych recenzji projektów, który podnosi możliwość osiągnięcia sukcesu
 • sprawna i szybka obsługę administracyjną, prawną i finansową projektów naukowo-badawczych
 • możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze, tj. realizacje grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych
 • wydawanie wartościowych monografii naukowych (dzięki współpracy m.in. z Copernicus Centre Press, Wydawnictwem UW)
 • możliwość pracy z wykorzystaniem profesjonalnych i nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych
 • szkolenia podnoszące umiejętności dydaktyczne.

Dla pracowników legitymujących się osiągnięciami naukowymi (publikacje w wysokopunktowanych czasopismach, granty, współpraca z gospodarką) oferujemy:

 • możliwe etaty badawcze (bez obowiązku prowadzenia dydaktyki)
 • indywidualnie negocjowane warunki zatrudnienia

 

Dla młodych naukowców podejmujących pracę w uczelni: 

 • stypendium na START (po uzyskaniu pozytywnej oceny potencjału naukowego oraz planu naukowego).

O f e r t  y: 

CV, LM, listę publikacji naukowych oraz podpisane klauzule prosimy kierować na adres:

bdp@wsiz.edu.pl  lub

Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
z dopiskiem “KIS”

 

Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul:  https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspx

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”)  oświadcza , iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę przez  Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.edu.pl

 

data                                             podpis kandydata

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) oświadczam, iż  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Wyższą Szkołę Informatyki 

i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.edu.pl

 

data                                             podpis kandydata

 

 

 

Zakład Pielęgniarstwa

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

poszukuje osoby na stanowisko

Asystent/Adiunkt 

Z a d a n i a : 

 • nauczanie przedmiotów praktycznych i teoretycznych z zakresu Pielęgniarstwa,
 • pełnienie funkcji opiekuna Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich;
 • pełnienie funkcji Koordynatora kierunkowego kształcenia praktycznego;
 • prowadzenie badań naukowych;
 • przygotowanie i realizacja grantów naukowych oraz komercyjnych.

W y m a g a m y : 

 • wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza (tytuł magistra);
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza;
 • mile widziana specjalizacja z dziedziny pielęgniarstwa;
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jako podstawowym miejscu pracy;
 • predyspozycje i zainteresowanie pracą dydaktyczną oraz pracą badawczą (publikacja artykułów, wystąpienia na konferencjach, praca naukowa na rzecz Uczelni);
 • mile widziane są osiągnięcia naukowe i/lub udział w interesującym projekcie naukowym, a także chęć rozwoju naukowego;
 • dobra organizacja pracy, umiejętności interpersonalne.

O f e r u j e m y :

 • umowę o pracę etatową z elastycznym modelem zatrudnienia corocznie adaptowanym do osiągnięć pracownika;
 • pracę naukową na atrakcyjnych warunkach finansowych – dla aktywnych osób na polu naukowym przyznawane są dodatki naukowe;
 • interesującą pracę w środowisku akademickim;
 • pomoc w rozwoju naukowym: wsparcie procesów awansowych (doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich): pokrycie kosztów przewodów, stypendia, urlopy; finansowanie wyjazdów na konferencje;
 • pomoc techniczną w zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania grantów;
 • możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze, tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych;
 • szkolenia podnoszące umiejętności dydaktyczne.

Oferty tj.: 

CV, LM, listę publikacji naukowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.rzeszow.pl 

z dopiskiem “Pielęgniarstwo”

 

Po otrzymaniu aplikacji nawiążemy bezpośredni kontakt i przekażemy bardziej szczegółowe informacje, jak też ustalimy dalszy sposób postępowania przy uzgadnianiu obszaru potencjalnej współpracy. 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Zapewniamy poufność danych osobowych.

 

Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul:  https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspx

 

 

Zakład Grafiki Komputerowej

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

poszukuje osoby na stanowisko

Asystent/Adiunkt ze specjalizacją fotografia

 

Z a d a n i a: 

 • prowadzenie badań naukowych;
 • przygotowanie i realizacja grantów naukowych oraz komercyjnych;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach kolegium; 
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych katedry.

W y m a g a m y: 

 • wykształcenie wyższe z obszaru sztuki/nauk społecznych (tytuł magistra/doktora/w trakcie studiów doktoranckich);
 • duże zainteresowanie fotografią, umiejętności w zakresie różnego rodzaju fotografii (portretowa, reklamowa, eventowa, reportażowa), doświadczenie w pracy w studio fotograficznym;
 • doświadczenie w zakresie obsługi oprogramowania Adobe (na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć);
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jako podstawowym miejscu pracy;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego; 
 • doświadczenie w działalności organizacyjnej (np. na rzecz uczelni jako student lub jako pracownik);
 • predyspozycje i zainteresowanie pracą dydaktyczną oraz pracą badawczą (publikacja artykułów, wystąpienia na konferencjach, praca naukowa na rzecz Uczelni);
 • mile widziane są osiągnięcia naukowe i/lub udział w interesującym projekcie naukowym, a także chęć rozwoju naukowego.

O f e r u j e m y :

 • umowę o pracę etatową z elastycznym modelem zatrudnienia corocznie adoptowanym do osiągnięć pracownika;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • system premii za osiągnięcia naukowe wykraczające poza wymagania etatowe;
 • pomoc w rozwoju naukowym: wsparcie procesów awansowych (doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich): pokrycie kosztów przewodów, stypendia, urlopy; finansowanie wyjazdów na konferencje;
 • pomoc techniczną w zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania grantów;
 • możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze, tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych;
 • szkolenia podnoszące umiejętności dydaktyczne.

 

Oferty tj.: 

CV, LM, listę publikacji naukowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.edu.pl 

z dopiskiem “Fotografia”

 

Po otrzymaniu aplikacji nawiążemy bezpośredni kontakt i przekażemy bardziej szczegółowe informacje, jak też ustalimy dalszy sposób postępowania przy uzgadnianiu obszaru potencjalnej współpracy. 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Zapewniamy poufność danych osobowych.

Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul:  https://www.wsiz.edu.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspx

 

 

Zakład Grafiki Komputerowej

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

poszukuje osoby na stanowisko

Asystent/Adiunkt ze specjalizacją grafika trójwymiarowa

 

Z a d a n i a: 

 • prowadzenie badań naukowych;
 • przygotowanie i realizacja grantów naukowych oraz komercyjnych;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach kolegium; 
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych katedry.

W y m a g a m y : 

 • wykształcenie wyższe z obszaru sztuki/nauk społecznych (tytuł magistra/doktora/w trakcie studiów doktoranckich);
 • doświadczenie w obszarze tworzenia i edycji grafiki trójwymiarowej (oprogramowanie Autodesk 3ds max lub Blender) (wykazane w postaci portfolio);
 • doświadczenie w zakresie obsługi oprogramowania Adobe (na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć);
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jako podstawowym miejscu pracy;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego; 
 • doświadczenie w działalności organizacyjnej (np. na rzecz uczelni jako student lub jako pracownik);
 • predyspozycje i zainteresowanie pracą dydaktyczną oraz pracą badawczą (publikacja artykułów, wystąpienia na konferencjach, praca naukowa na rzecz Uczelni);
 • mile widziane są osiągnięcia naukowe i/lub udział w interesującym projekcie naukowym, a także chęć rozwoju naukowego.

O f e r u j e  m y :

 • umowę o pracę etatową z elastycznym modelem zatrudnienia corocznie adoptowanym do osiągnięć pracownika;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • system premii za osiągnięcia naukowe wykraczające poza wymagania etatowe;
 • pomoc w rozwoju naukowym: wsparcie procesów awansowych (doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich): pokrycie kosztów przewodów, stypendia, urlopy; finansowanie wyjazdów na konferencje;
 • pomoc techniczną w zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania grantów;
 • możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze, tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych;
 • szkolenia podnoszące umiejętności dydaktyczne.

O f e r t y   tj.: 

CV, LM, listę publikacji naukowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.edu.pl 

z dopiskiem “Grafika”

 

Po otrzymaniu aplikacji nawiążemy bezpośredni kontakt i przekażemy bardziej szczegółowe informacje, jak też ustalimy dalszy sposób postępowania przy uzgadnianiu obszaru potencjalnej współpracy. 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Zapewniamy poufność danych osobowych.

Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul:  https://www.wsiz.edu.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspx

 

 

Zakład Grafiki Komputerowej

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

poszukuje osoby na stanowisko

Asystent/Adiunkt ze specjalizacją operator obrazu/montażysta

 

Z a d a n i a : 

 • prowadzenie badań naukowych;
 • przygotowanie i realizacja grantów naukowych oraz komercyjnych;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach kolegium; 
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych katedry.

W y m a g a m y : 

 • wykształcenie wyższe z obszaru sztuki/nauk społecznych (tytuł magistra/doktora/w trakcie studiów doktoranckich);
 • doświadczenie w obszarze pracy z kamerą/aparatem, praca w studio, rozwinięte umiejętności i doświadczenie 
 • w zakresie montażu wideo (wykazane w postaci portfolio);
 • doświadczenie w zakresie obsługi oprogramowania Adobe (na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć);
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jako podstawowym miejscu pracy;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego; 
 • doświadczenie w działalności organizacyjnej (np. na rzecz uczelni jako student lub jako pracownik);
 • predyspozycje i zainteresowanie pracą dydaktyczną oraz pracą badawczą (publikacja artykułów, wystąpienia na konferencjach, praca naukowa na rzecz Uczelni);
 • mile widziane są osiągnięcia naukowe i/lub udział w interesującym projekcie naukowym, a także chęć rozwoju naukowego.

O f e r u j e m y:

 • umowę o pracę etatową z elastycznym modelem zatrudnienia corocznie adoptowanym do osiągnięć pracownika;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • system premii za osiągnięcia naukowe wykraczające poza wymagania etatowe;
 • pomoc w rozwoju naukowym: wsparcie procesów awansowych (doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich): pokrycie kosztów przewodów, stypendia, urlopy; finansowanie wyjazdów na konferencje;
 • pomoc techniczną w zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania grantów;
 • możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze, tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych;
 • szkolenia podnoszące umiejętności dydaktyczne.

O f e r t y   tj.: 

CV, LM, listę publikacji naukowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.edu.pl 

z dopiskiem “Operator”

 

Po otrzymaniu aplikacji nawiążemy bezpośredni kontakt i przekażemy bardziej szczegółowe informacje, jak też ustalimy dalszy sposób postępowania przy uzgadnianiu obszaru potencjalnej współpracy. 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Zapewniamy poufność danych osobowych.

Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul:  https://www.wsiz.edu.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspx

 

 

 

Kolegium Zarządzania

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

poszukuje osoby na stanowisko

Asystent/Adiunkt

Z a d a n i a : 

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze zarządzania (zarządzania jakością, produkcją, w branży TSL, zasobami ludzkimi, projektami, szkolnictwem wyższym, wiedzą, logistyka etc.)
 • przygotowanie i realizacja grantów naukowych oraz komercyjnych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach kolegium 
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych katedry 

W y m a g a m y : 

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości lub realizacji studiów doktoranckich z zakresu zarządzania (ewentualnie w trakcie pisania doktoratu z tzw. wolnej stopy);
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jako podstawowym miejscu pracy;
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego; 
 • umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność i samodzielność w działaniu;
 • mile widziane są osiągnięcia naukowe i/lub udział w interesującym projekcie naukowym, a także chęć rozwoju naukowego;
 • doceniamy doświadczenie związane z praktycznym stosowaniem procesów zarządczych oraz współpracą z partnerami biznesowymi;

O f e r u j e m y :

 • umowę o pracę etatową z elastycznym modelem zatrudnienia corocznie adoptowanym do osiągnięć pracownika
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • system premii za osiągnięcia naukowe wykraczające poza wymagania etatowe
 • współpracę z wybitnymi profesorami z obszaru nauk technicznych
 • pracę w międzynarodowym zespole badawczym z doświadczeniem w realizacji projektów naukowych i naukowo – wdrożeniowych
 • pomoc w rozwoju naukowym: wsparcie procesów awansowych (doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich): pokrycie kosztów przewodów, stypendia, urlopy; finansowanie wyjazdów na konferencje;
 • pomoc techniczną w zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania grantów
 • możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze, tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych 
 • szkolenia podnoszące umiejętności dydaktyczne

O f e r t y  tj.: 

CV, LM, listę publikacji naukowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.edu.pl 

z dopiskiem “Zarządzanie”

 

Po otrzymaniu aplikacji nawiążemy bezpośredni kontakt i przekażemy bardziej szczegółowe informacje, jak też ustalimy dalszy sposób postępowania przy uzgadnianiu obszaru potencjalnej współpracy. 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Zapewniamy poufność danych osobowych.

 

Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul:  https://www.wsiz.edu.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspx

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”)  oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę przez  Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.edu.pl

 

…………………………………………………………
data

…………………………………………………………………………………………..
podpis kandydata

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) oświadczam, iż  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.edu.pl

 

…………………………………………………………
data

…………………………………………………………………………………………..
podpis kandydata

 

 

 

 

 

Kolegium Zarządzania

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

poszukuje osoby na stanowisko

A S Y S T E N T / A D I U N K T  
z obszaru psychologii

Opis stanowiska/zakres obowiązków:

Zatrudniona osoba będzie prowadziła zajęcia dydaktyczne, rozwijała się naukowo, pozyskiwała i uczestniczyła w realizacji grantów naukowych i komercyjnych, aktywnie uczestniczyła w pracach organizacyjnych Kolegium. 

Wymagania wobec kandydata:

 • Wykształcenie wyższe – mgr psychologii/w trakcie studiów doktoranckich w zakresie psychologii/ doktorat w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii
 • Osiągnięcia naukowe i/lub udział w interesującym projekcie naukowym (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim)
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej mile widziane
 • Dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie
 • Miejsce zamieszkania: Rzeszów lub okolice (w przypadku pochodzenia z innej części Polski deklaracja kandydata o zmianie miejsca zamieszkania)
 • Chęć rozwoju naukowego
 • Wysokie zdolności interpersonalne tj. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność 
 • Wysoka kultura osobista
 • Zaangażowanie i inicjatywa
 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu
 • Dokładność, terminowość, rzetelność
 • Otwartość i umiejętność szybkiego przyswajania informacji uwarunkowana specyfiką prowadzonych projektów
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • Pracę w interesującą pracę w środowisku akademickim
 • Pracę w zgranym, dynamicznym zespole
 • Pracę naukową na atrakcyjnych warunkach finansowych – dla aktywnych osób na polu naukowym przyznawane są dodatki naukowe
 • Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych mających na celu podnoszenie jakości kształcenia
 • Możliwość finansowania badań z dotacji statutowej

Oferty tj.:  

CV, LM, listę publikacji naukowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.edu.pl 

z dopiskiem “Psycholog”

 

Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul:  https://www.wsiz.edu.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspx

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”)  oświadczam , iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę przez  Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.edu.pl

  data                                                                                                podpis kandydata

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) oświadczam , iż  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.edu.pl

data                                                                                                podpis kandydata

 

Inne oferty pracy

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020