Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Nasze badania

Badania naukowe prowadzone w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej koncentrują się na zjawiskach związanych z mediatyzacją otaczającej rzeczywistości oraz edukacją medialną i edukacją w zakresie komunikacji społecznej. Główny obszar badań dotyczy mediatyzacji religii i komunikacji religijnej, komunikacji marketingowej, komunikacji wizualnej, języka mediów oraz wpływu mediów społecznościowych. Badania prowadzone są zarówno przez pracowników katedry, jak i doktorantów.

Kontakt: aadamski@wsiz.edu.pl


Projekty naukowo-badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych :

Multimedia & Communication in Education & Science
Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ sgawronski@wsiz.edu.pl
Celem projektu jest wzmocnienie dotychczasowego partnerstwa poprzez wymianę kadry, stworzenie wspólnych zespołów badawczych i realizację dwóch międzynarodowych projektów naukowych, skutkujących licznymi publikacjami o międzynarodowym charakterze. Kluczowym obszarem merytorycznym współpracy jest nauka i dydaktyka w zakresie mediów i komunikacji społecznej, w tym zwłaszcza w obrębie nowych technologii komunikacyjnych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 3 uczelniami: VSPP Praga (Czechy), PVS Bratysława (Słowacja) oraz VUAS Vidzeme (Łotwa).

Okres realizacji: 2.10.2019–1.10.2022
Finansowanie: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe NAWA

Współczesne media polskojęzyczne w Wielkiej Brytanii. Rola, funkcje i znaczenie w oparciu o badania odbiorców
Kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Adamowski
Osoba realizująca: mgr Iwona Leonowicz-Bukała ileonowicz@wsiz.edu.pl
Celem badania odbiorców było określenie roli mediów polskojęzycznych w Londynie i Wielkiej Brytanii – przyjęto bowiem definicję roli mediów jako deklarowanych względem nich oczekiwań społecznych. W badaniu zastosowano podejście użytkowania i korzyści. Ostateczne wyniki badań potwierdziły przypuszczenie, iż Polacy mieszkający w Londynie w znacznej mierze korzystają z mediów, zarówno brytyjskich, jak i mediów polskojęzycznych tworzonych w Londynie oraz mediów z Polski. Ogólnie można stwierdzić, że media polskojęzyczne częściowo spełniają oczekiwania swoich potencjalnych odbiorców, przy czym brak zadowolenia deklarowało dwukrotnie więcej osób niż tych, których oczekiwania były spełnione. Według badanych, najważniejsze są trzy cele istnienia mediów emigracyjnych: informacyjny (24%), pomocowy (18,7%) oraz komercyjny (13,7%). Na trzech kolejnych miejscach znalazły się cele: podtrzymywania łączności emigrantów w krajem, informowania w języku polskim (respondenci podkreślali, że media emigracyjne służą informowaniu w języku polskim tych, którzy nie znają języka angielskiego) oraz cel integracyjny, nakierowany na środowisko polskie (o wiele mniej osób wskazywało jako cel integrację Polaków ze społecznością przyjmującą). Ważne były także cele ogłoszeniowe, podtrzymywanie ciągłości polskiej tożsamości, języka i kultury na Wyspach, niektórzy badani, mówili także, że media emigracyjne są niepotrzebne.
Efekty badań wykorzystano w autorskiej monografii naukowej pt. „Polskie media w Wielkiej Brytanii na początku XXI wieku” opublikowanej w 2015 roku w wyd. ASPRA.
Okres realizacji: 21.04.2011–20.12.2013, zakończony


Projekty naukowo-badawcze finansowane z subwencji MEiN oraz inne:

Covid Gendered Academic Productivity – Polish Perspective / Perspektywa polska
Kierowniczka projektu: dr Iwona Leonowicz-Bukała
Zespół badawczy: dr Olga Kurek-Ochmańska (WSIiZ), dr Monika Struck-Peregończyk, WSIiZ), dr Agata L. Lambrechts (University of York, UK)
Polska edycja międzynarodowego projektu badawczego COVID G.A.P., poświęconego produktywności naukowej w czasie pandemii, a realizowanego przez zespół badaczek z 15 ośrodków naukowych w USA, Wielkiej Brytanii, Polski i Kataru. W ramach projektu realizowane są badania jakościowe związane z pracą naukową badaczy i badaczek w czasie kryzysu pandemicznego oraz możliwości jego długofalowego wpływu na rozwój naukowy w kontekście różnic genderowych.
Okres realizacji: Marzec 2020 – grudzień 2022
Wypełnij ankietę
Czytaj więcej o projekcie

Mediatyzacja jako wiodący proces współczesnego świata
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ aadamski@wsiz.edu.pl
Zgodnie z teorią mediatyzacji, żyjemy w czasach, w których media są obecne w niemal wszystkich dziedzinach naszego życia. Praca, czas wolny, polityka, działalność organizacji, gospodarka i wiele innych obszarów kultury i społeczeństwa coraz bardziej opiera się na komunikacji medialnej i wykorzystuje ją. Jest to swoiste „nasycenie mediami” naszej rzeczywistości. Aby uchwycić pełne znaczenie i sens tego zjawiska, stworzono koncepcję mediatyzacji. Nie odnosi się ona do zamkniętej teorii zmiany mediów, ale raczej zachęca otwartego prześledzenia – z jednej strony wzajemnego oddziaływania mediów i zmian zachodzących w sposobie komunikacji, z drugiej zaś – innych procesów zmian społecznych i kulturowych. W ten sposób teoria mediatyzacji próbuje zrozumieć i wyjaśnić znaczenie rozwoju multimediów w stosunku do innych procesów nowoczesności, zwłaszcza, globalizacji, indywidualizacji i komercjalizacji. Obecnie media (zwłaszcza tzw. nowe media) umożliwiają wielopłaszczyznowy, globalny, interaktywny oraz skompresowany przestrzennie i czasowo przekaz dowolnej treści, skierowany do globalnego audytorium. Dzieje się tak, ponieważ to nowe media rekonfigurują i dywersyfikują cały proces obiegu informacji od nadawcy do odbiorcy, a także zmieniają kluczowe charakterystyki medialnych tekstów. W przypadku mediów analogowych informacja musiała mieć swój fizyczny nośnik. W nowych mediach informacja poddana digitalizacji jest zapisana w postaci strumienia bitów, zunifikowana, poddana standaryzacji – co sprawia, że może być praktycznie dowolnie kopiowana i przenoszona między różnymi typami odbiorników.
Mediatyzacja jako wiodący proces współczesnego świata to zbiór mikroprojektów o tematyce szeroko rozumianej mediatyzacji w skład którego wchodzą:
Percepcja medialnych przekazów komunikacji marketingowej instytucji pożyczkowych przez ich klientów
Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ sgawronski@wsiz.edu.pl
Celem badawczym projektu jest zdiagnozowanie:

  • skali i możliwych technik manipulacyjnych stosowanych przez instytucje pożyczkowe w przekazach promocyjnych,
  • percepcji tych komunikatów przez ich odbiorców,
  • świadomości konsumentów na temat manipulacji w działalności komunikacyjnej instytucji pożyczkowych.

Wyniki badań będą miały walor poznawczy, jak i praktyczny, poprzez ukazanie form oddziaływania komunikacyjnego instytucji pożyczkowych na odbiorców. Zdiagnozowanie poziomu rzeczowości przekazów wobec form perswazyjnych i manipulacyjnych stanowić będzie dodatkowy rezultat projektu badawczego. W zakresie metodologii – wykorzystane są narzędzie analizy zawartości, analizy języka przekazów oraz badania okulograficzne.
Okres realizacji: 2018-2021
Uwarunkowania konsumpcji mediów – badania mediów i ich użytkowników
Kierownik projektu: dr Iwona Leonowicz-Bukała ileonowicz@wsiz.edu.pl
Głównym celem projektu jest diagnoza użytkowników mediów ze względu na narzędzia, kanały i media jakimi posługują się w zakresie komunikacji. Badanie ma również na celu podjęcie próby zdiagnozowania przyczyn i sposobów korzystania z poszczególnych mediów, próbę opisania motywacji użytkowników.
Okres realizacji: 2018-2021

Mediatyzacja dyskryminacji
Kierownik projektu: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ mszewczyk@wsiz.edu.pl
Rezultaty badań mogą posłużyć do określenia sposobu, skali, zakresu, narzędzi, metod oraz społecznego wymiaru mediatyzacji dyskryminacji. Przeprowadzone badanie pozwoli na identyfikację podstawowych przyczyn i skutki społeczne mediatyzacji dyskryminacji, a także wskaże pośrednio na system wartości ściśle powiązanych z kształtem tożsamości społeczeństwa tworzącego zmediatyzowany dyskurs dyskryminacji. W całości badanie będzie można traktować jako częściową diagnozę, metodologicznie łatwą do modelowe rozszerzenia na mniej reprezentowanych i poddanych mniejszemu naciskowi dyskryminacji mniejszości.
Okres realizacji: 2018-2021

Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021