Prof. dr hab. inż. Zdzisław Hippe

Profesor nauk technicznych w Katedrze Sztucznej Inteligencji. 

Profesor honorowy WSIiZ.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2000 roku.

Habilitacja w dziedzinie nauk technicznych (Politechnika Łódzka, rok 1968). Doktorat z nauk technicznych (Politechnika Śląska, rok 1965). Studia magisterskie – z technologii środków leczniczych (Politechnika Gdańska, rok 1955), studia inżynierskie (Politechnika Łódzka, rok 1953).

Prowadzi badania w dziedzinie wybranych metod sztucznej inteligencji, systemów zarządzania wiedzą oraz systemów wspo­ma­gania de­cyzji dla biz­nesu, medycyny i przemysłu. Opraco­wane pod jego kierunkiem systemy informatyczne (łącznie ponad 50) zostały wdrożone w różnych instytucjach oraz przed­się­biorstwach w kraju i za granicą, m.in. w Finlandii, Ho­landii, Niemczech, Rosji, Szwecji, Uk­rainie i USA.

Uczestniczył w prakty­kach naukowych, m. in. w: Technische Universität Dre­s­den; Techni­sche Universität Mün­chen (TUM, czterokrotnie); Czechach (Instytut Ba­rev a La­kov, Pra­ga); Rosji (Instytut im. Karpova, Moskwa). Był sty­­pendystą UNIDO (Anglia), UN­TAO (Niemcy), a także DAAD (Niemcy, dwukrotnie). Wy­k­ładał na kilku uczelniach Unii Eu­ropejskiej: w Ho­landii (Katho­lieke Uni­ver­siteit, CA­OS­/CAMM Center, Nijmegen); Niem­czech (Technische Universität München); Szwecji (Lund University, Molecular Graphics Lab.); Royal Academy of Medicine (Huddinge, Sto­ckholm); a także w USA (Nevada Uni­ver­sity, Las Vegas, Nevada); (Auburn Uni­versity, Auburn, Ala­ba­ma: Department of Computer Science and Engineering). Jest alumnem Te­chnische Universität Mün­chen (TUM).

Laureat nagrody państwowej w dziedzinie nauki i techniki, wielu nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, laureat nagrody Sekretarza Wy­­dzia­łu III-go PAN w zakresie chemii. Twór­ca 8 patentów, autor/współautor ponad 425 publikacji nauko­wych, 20 książek i mo­no­grafii, pro­mo­tor 24 rozpraw dok­torskich. Członek między­na­ro­dowych zespo­łów do­rad­czych oraz redak­cyj­nych. B. wice­przewodniczący Pol­s­kiego Na­ro­dowego Komitetu Da­nych dla Nauki i Te­­ch­niki CODATA przy Prezesie PAN, wieloletni członek Komitetu Chemii Ana­li­tycznej PAN. 

Prywatnie analityk właściwości Morza Bałtyckiego.

 

Prowadzone przedmioty:

Seminarium dyplomowe

Materiały dydaktyczne dla studentów w formie elektronicznej zamieszczone są na dysku K: w folderze ZHippe

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Hippe
Katedra Sztucznej Inteligencji
e-mail: zhippe@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA13
tel.: 017/ 866 12 08


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

W sprawie konsultacji proszę się kontaktować mailowo: zhippe@wsiz.edu.pl

 

 

Conducted courses:

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021