Dr inż. Robert Góra

Wykładowca w Katedrze  Zarządzania.

Zatrudniony w Wyższej Szkole informatyki i Zarządzania od 1998 roku. 

Doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Zarządzania, rok 1996). Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Wieloletni pracownik Katedry Agromarketingu na Wydziale Ekonomii Akademii Rolniczej w Krakowie.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pełnił między innymi następujące funkcje: Prodziekana Wydziału Ekonomicznego (w latach 2000 – 2017), Specjalisty ds. Promocji Klastra i Klasteringu (2011 – 2012 Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka –„Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej”), Pełnomocnika Prorektora ds. Innowacji (2017 -2018).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarach zarządzania marketingowego i zarządzania strategicznego. Jest współautorem kilkudziesięciu programów rozwoju strategicznego gmin i powiatów z województw podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

 

  • Góra R. 2000.. Plasowanie produktów – sztuka zdobywania miejsca w świadomości nabywcy. [W:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10 (609), Orgmasz, W-wa, s.23-26
  • Góra R., Woźniak M. 2000. Strategia rozwoju gminy – rolnictwo jako obszar planowania strategicznego. [w] Konkurencyjność rolnictwa z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych w aspekcie integracji z UE. AR Wydział Ekonomii w Rzeszowie. s. 133-139
  • Góra R. 2000. Marka produktu – istota, znaczenie, strategie markowania [ w: ] Przedsiębiorstwo w procesie transformacji pod red.K.Jaremczuka, Materiały międzynarodowej konferencji naukowej. s. 206-215.
  • Góra R., Tworzydło D., Humenny G., Gawroński S., Soliński T. 2003. Analiza sfer zadaniowych public relations w przedsiębiorstwach. Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
  • Góra R., Tworzydło D. 2004 . Znaczenie public relations w działalności przedsiębiorstw – w świetle wyników badań bezpośrednich [w] Public relatons w zarządzaniu firmą. Pod red D.Tworzydło i T. Solińskiego. Materiały z III kongresu PR. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. s.161-172.
  • Góra R., Slusarczyk S., Strojny J. (red) 2005. Internet a zarządzanie marketingowe. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm. Wyd. WSIiZ w Rzeszowie.
  • Góra R., Tworzydło D. 2009. Selected aspects of public relations activity organisation in Polish enterprises . Skola Biznisa 4/2009, Novi Sad. s. 45-52.
  • Góra R., 2011. Crisis Management in Polish enterprises (in:) Contemporary Issues in Economics, Business and Management, ed.V.Babić, Faculty of Economics, University of Kragujevac, s 191-203.
  • Góra R., Rodzinka J. 2013. The monitoring of spa customer satisfaction and expectations on the example of the clients of an Innovative Cluster of Health and Tourism ” Spas-Pearls of Eastern Poland ” (in:) Contemporary Issues in Economics, Business and Management, ed.V.Babić, Faculty of Economics, University of Kragujevac, s 141-159.
  • Góra R., Ślusarczyk S., Szmulik A. 2016. Większa dostępność małych i średnich przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania w: Koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań współczesnej gospodarki, red. Cisek M., Korneć R. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Siedlce 2017 r.

Prowadzone przedmioty:

Marketing, Zarządzanie marketingowe, Zarządzanie strategiczne, Komunikacja w biznesie, Komunikacja interpersonalna, Marketing międzynarodowy, Strategie marketingowe, Seminarium dyplomowe.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr inż. Robert Góra
Katedra Zarządzania
e-mail: rgora@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 216
tel.: 017 /866 11 20


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

Semestr zimowy 2020/21

Środy (wszystkie) 9- 12

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021