Dr Krzysztof Szpara

Adiunkt w Katedrze Zarządzania.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 1999 roku.

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, rok 2007), magister geografii w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej (Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, rok 1999). Studium Pedagogiczne (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, rok 1999). Studium Zarządzania i Biznesu (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zakład Ekonomii Stosowanej na Wydziale Prawa i Administracji, rok 1999).

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów funkcjonowania obszarów górskich i przygranicznych (w szczególności Karpat), ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki turystycznej. Kierownik kilku zespołów badawczych, w tym zespołu realizującego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego „Badania przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycznej województwa podkarpackiego w okresie V-IX 2009 roku” oraz zespołu opracowującego w 2020 r. na zlecenie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Metodologię cyklicznych badań ruchu turystycznego w województwie podkarpackim”. Wyniki badań były prezentowane podczas kilkudziesięciu konferencji, seminariów i warsztatów. Współpracuje jako recenzent z czasopismami, w tym: Prace Geograficzne, Turyzm, Folia Turistica, Folia Geographica.

W 2010 r. odznaczony honorową odznaką Ministra Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Turystyki”.

Od lutego 2013 r. do września 2019 r. pełnił funkcję Prodziekana do spraw kierunku Turystyka i Rekreacja WSIiZ w Rzeszowie. Od października 2017 r. do czerwca 2020 r. był Dziekanem Wydziału Medycznego WSIiZ w Rzeszowie. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych „Geografia dla nauczycieli” (2013-2018); nauczyciel geografii w LO Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Akademickie Liceum Ogólnokształcące) (1999-2013, 2019-nadal); członek Zarządu i Zastępca Przewodniczącego Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2018-nadal); członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Rzeszowie (2016-nadal); członek Podkarpackiej Komisji Egzaminacyjnej Pilotów Wycieczek (2011-2014).

Przewodnik górski beskidzki kl. III (1997) i pilot wycieczek (1998), przodownik GOT PTTK  na Beskidy Wschodnie (1995) i Beskidy Zachodnie (1998), znakarz PTTK górskich szlaków turystycznych (2001), przewodnik po Magurskim Parku Narodowym (nr leg. 24/2020).

Zainteresowania pozauczelniane: turystyka górska, Karpaty, historia.

 

Dorobek naukowy obejmuje autorstwo lub współautorstwo ponad 100 publikacji naukowych, popularnonaukowych i innych opracowań, w tym:

  • 6 monografii naukowych;
  • 6 redakcji monografii naukowych;
  • 22 artykułów w czasopismach naukowych;
  • 37 rozdziałów w monografiach naukowych;
  • 11 artykułów w pracach zbiorowych, podręcznikach;
  • 2 artykułów w materiałach konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym;
  • 6 artykułów przeglądowych i popularnonaukowych;
  • 12 raportów, strategii, i innych materiałów niepublikowanych.

PBN https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e709291878c28a047398063

Recenzent w czasopismach naukowych: Turyzm/Tourism, Prace Geograficzne, Folia Turistica, Folia Geographica, Forum Scientiae Oeconomia, Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Scientific Review of Physical Culture.

Prowadzone przedmioty:

Geografia gospodarcza, Geografia turystyczna, Krajoznawstwo, Agroturystyka, Region turystyczny, Podstawy turystyki, Zarządzanie obszarami recepcji turystycznej, Obsługa ruchu turystycznego, Zarządzanie atrakcjami turystycznymi, Formy turystyki aktywnej, Turystyka aktywna i terenoznawstwo – ćwiczenia terenowe, Praktyczne aspekty realizacji imprez turystycznych – ćwiczenia terenowe, Seminarium dyplomowe na studiach I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie),

Na studiach podyplomowych „Geografia dla nauczycieli”: Geografia społeczno-gospodarcza, Geografia fizyczna, Geografia regionalna, Geografia Polski, Krajoznawstwo z elementami topografii, Ćwiczenia terenowe

Na studiach podyplomowych „Gastronomia, hotelarstwo i turystyka”: Rola pilota i przewodnika w realizacji imprezy turystycznej

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Artykuły popularnonaukowe:

Szpara K., 2020, Mała stolica Ormian, Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny, Nr 1 (40) 2020, s. 6-7.

https://www.procarpathia.pl/images/cwattachments/135_6c7649ac92dc61759dfd44fea49a8dce.pdf

Szpara K., 2019, Rozwój ruchu letniskowego w Karpatach, Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny, Nr 6 (37) 2019, s. 13.

Szpara K., 2019, Podział Karpat ze szczególnym uwzględnieniem Zewnętrznych Karpat Zachodnich i Zewnętrznych Karpat Wschodnich, Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny, Nr 2 (33) 2019, s. 27-29.

Szpara K., 2018, Karpaty na terenie pogranicza polsko-słowackiego, Szlak Kultury Wołoskiej. Przewodnik, Wydawnictwo TURKULA na zlecenie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów, s. 18-21.

Szpara K., 2011, Rozwój ruchu letniskowego w polskich Karpatach, Karpacki Przegląd Gospodarczy, Nr 4 (13)/2011, lipiec-sierpień 2011, s. 32-35.

Szpara K., 2011, Bieszczady. Fenomen krainy. Od Przełęczy Łupkowskiej po Użocką, vip Biznes & Styl, Numer 3, maj-czerwiec 2011, s. 78-80.

DANE KONTAKTOWE

Dr Krzysztof Szpara
Katedra Zarządzania
e-mail: kszpara@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2 

oraz

Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
p. KA 103


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

Zapraszam na konsultacje (semestr zimowy 2020/21):

Konsultacje (pok. KA103) przed i po zaplanowanych seminariach dyplomowych  oraz w dodatkowych terminach ustalonych wcześniej ze studentami (proszę o kontakt e-mail).

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021