Gen. bryg. rez. dr hab. inż. Tomasz Bąk, prof. WSIiZ

Profesor w Kolegium Zarządzania.

Pełnomocnik Rektora ds. Bezpieczeństwa.

Generał brygady rezerwy Wojska Polskiego, doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu – kierunek rozpoznanie wojskowe (1985), Akademii Obrony Narodowej – kierunek dowódczy (1997). W roku 2002 ukończył studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej z zakresu bezpieczeństwa państwa. W 2019 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk o bezpieczeństwie. W roku 1999 ukończył studia podyplomowe na kierunku służba zagraniczna (Akademia Obrony Narodowej). Następnie w 2010 roku studia podyplomowe z kierunku szacowanie nieruchomości (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Politechnika Krakowska).

Tematami jego działalności naukowej są: Zarządzanie konfliktem, zarządzanie kryzysowe, Operacje Wsparcia Pokoju i udział w nich Polskich Sił Zbrojnych, współczesny terroryzm, a także problematyka Bezpieczeństwa Państwa. Autor wielu książek, prac naukowych i naukowo-dydaktycznych.

W latach 1985-2010 pełnił służbę w Siłach Zbrojnych RP m.in. w: 6 Brygadzie Powietrzno-Desantowej, 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Centrum Szkolenia na potrzeby Sił Pokojowych, 12 Brygadzie Zmechanizowanej, zajmując szereg stanowisk służbowych do stanowiska Dowódcy Brygady (włącznie). 15 sierpnia 2007 roku został mianowany przez Prezydenta RP do stopnia generała. Brał udział w wielu misjach pokojowych: 1993-1995 UNDOF na Wzgórzach Golan, 1999-2000 KFOR w Kosowie, 2002- 2003 SFOR w Bośni i Hercegowinie, 2004-2005 był dwukrotnie w Iraku. W 1999 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za udział w operacji w Kosowie, a następnie w 2007 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ukończył wiele kursów krajowych i zagranicznych, m.in.: kurs obserwatorów i dowódców pododdziałów ONZ Republika Czeska (1992), kurs taktyczny United States Marine Corps w Iraku (2004), kurs nurkowania PADI, kurs sternika motorowodnego, kurs wspinaczkowy. Wykonał ponad 100 skoków spadochronowych.

Od 2010 roku ściśle związany z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie w latach 2010-2015 pełnił funkcję Prodziekana ds. kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Pełni obowiązki Prezesa Instytutu Analizy Ryzyka.

Członek wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zajmujących się problematyką bezpieczeństwa : • European Association for Security; • Centrum Naukowo-Badawczego Uniwersytetu Łódzkiego „Bałkany na przełomie XX/XXI w.”; • Rady Programowej czasopisma e-Studia nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem; • Międzynarodowego Komitetu Naukowego Land Forces Review, publikacji Akademii Wojsk Lądowych “Nicolae Balcescu” w Rumunii w Sibiu (czasopismo jest indeksowane na międzynarodowej bazie danych EBSCO i ProQuest, ISSN 2247-840X, ISSN-L=1582-6384); • Honorowy Członek Senatu Akademii Wojsk Lądowych “Nicolae Balcescu” w Rumunii w Sibiu; • Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych; • Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego; • International Police Association; • Koło Regionalne Stowarzyszenia ACFE Polska (Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji.

 Od wielu lat miłośnik historii rozwoju techniki i militariów. Dyrektor Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie.

 

rok 2009:

• 9-10 grudnia 2009, Wrocław, konferencja: „Edukacja w siłach zbrojnych RP w dobie profesjonalizacji”, referat: „Rola ośrodków (centrów) szkolenia oraz jednostek wojskowych w doskonaleniu zawodowym żołnierzy zawodowych”.

rok 2010:

• 14-17 marca 2010, Ankara (Turcja), udział w konferencji: “Global terrorism and international cooperation III”.
• 27 kwietnia 2010, Warszawa, konferencja: „Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej”, referat: „Rola i zadania sił zbrojnych w utrzymaniu porządku publicznego”.
• 30 czerwca 2010, Rzeszów, konferencja: „Oblicza terroryzmu”, referat: „Terroryzm zagrożeniem bezpieczeństwa świata i Polski”.
• 22 września 2010, Łódź, konferencja: „Forum Wojskowej Farmacji i Medycyny”, referat: „Rodzaje zamachów terrorystycznych i przeciwdziałanie im”.
• 23-24 września 2010, Mielno, konferencja: „Wkład Polaków do procesu integracji demokratycznej Europy”, referat: „Wkład Sił Zbrojnych RP do procesu integracji Polski z NATO”.
• 12-13 października 2010, Łódź, konferencja: „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – uwarunkowania XXI wieku”, referat: „Metody likwidacji zagrożeń powodowanych zamachami terrorystycznymi”.
• 21-22 października 2010, Wrocław, konferencja: „Zarządzanie kryzysowe w regionie”, referat: „Zarządzanie kryzysowe w przypadku zamachu terrorystycznego”.
• 25-26 października 2010, Szczytno, konferencja: „Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce”, referat: „Rola edukacji narodowej w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym”.
• 4-5 kwietnia 2010, Wrocław, konferencja: „Problemy bezpieczeństwa Polski w XX i XXI wieku”, referat: „Bezpieczeństwo transgraniczne Polski”.
• 17-18 października 2010, Warszawa, konferencja: „Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, referat: „Fenomen Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w uczelniach cywilnych na przykładzie WSIZ w Rzeszowie”.
• 22 października 2010, Józefów, konferencja: „Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej”, referat: „Zagrożenie zamachami terrorystycznymi w dużych i średnich aglomeracjach”.
• 9-10 grudnia 2010, Łódź, konferencja: „Bośnia i Hercegowina – 15 lat po Dayton – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, referat: „Rola i zadania polskich jednostek wojskowych w operacji wsparcia pokoju na Bałkanach”.
• 25 listopada 2010, Kielce, konferencja: „Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych”, referat: „Militarna koncepcja NATO obrony przed terroryzmem”.

rok 2011:

• 10 marca 2011, Poznań, konferencja: „Bezpieczeństwo współczesnego świata wyzwania i zagrożenia”, referat: „Zagrożenie zamachami terrorystycznymi w aspekcie EURO 2012”.
• 20-22 kwietnia, Gdańsk, konferencja: „Cywilizacyjne problemy bezpieczeństwa”, referat: „Zagrożenia terrorystyczne imprez masowych”.
• 26-27 maja, Jurata, konferencja: „Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie”, referat: „Prawne podstawy współpracy międzynarodowej w zakresie zapobiegania i zwalczania terroryzmu”.
• 11-12 maja 2011, Kielce, konferencja: „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym”, referat: „Siły Zbrojne RP w systemie zarządzania kryzysowego”.
• 26 maja 2011, Poznań, konferencja: „Bezpieczeństwo – ujecie wieloaspektowe. EURO 2012”, referat: „Prawne aspekty organizacji imprez masowych”.
• 2-3 czerwca 2011, Białystok, konferencja: „Bezpieczeństwo wschodniego regionu Polski jako granicy UE i NATO”, referat: „Bezpieczeństwo granicy w aspekcie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym”.
• 15-16 czerwca 2011, Szczytno, konferencja: „I Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Nauki o Bezpieczeństwie”, referat: „Rola wyższych uczelni w edukacji dla bezpieczeństwa”.
• 14-16 września 2011, Celestynów, konferencja „Forum Wojskowej Farmacji i Medycyny”, referat: “The types of terrorist attacks and possibile ways to prevent them”.
• 14-16 września, Gliwice, konferencja: „Bezpieczeństwo. Świat-Europa-Polska”, referat: „Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na lotniskach”.
• 12-13 października 2011, Rzeszów, konferencja: „Współpraca transgraniczna w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w aspekcie EURO 2012”, referat: „Współpraca transgraniczna w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w aspekcie EURO 2012”.
• 26 października 2011, Warszawa, udział w konferencji „Współczesny wymiar bezpieczeństwa. Między teorią a praktyką”.
• 6-8 listopada 2011, Iwonicz, konferencja: „Bezpieczeństwo imprez masowych”, referat: „Imprezy masowy – obiekt ataków terrorystycznych”.
• 8 listopada 2011, Warszawa, konferencja: „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”, referat: „Systemy zarządzania kryzysowego państw sąsiadujących z Polską”.
• 17 listopada 2011, Wrocław, konferencja: „Edukacja dla bezpieczeństwa w XXI wieku”, referat: „Rola administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej w województwie podkarpackim”.
• 21 listopada 2011, Józefów, konferencja: „Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw grupy Wyszehradzkiej”, referat: „Edukacja społeczeństwa dla bezpieczeństwa”
• 5 grudnia 2011, Warszawa, konferencja: „Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacje dla Polski”, referat: „Udział polskich Sił Zbrojnych w operacjach wojskowych UE”
• 7-8 grudnia 2011, Wrocław, konferencja: „Społeczeństwo a wojna”, referat: „Misje stabilizacyjne i operacje pokojowe metodą rozwiązywania konfliktów militarnych”
• 8-9 grudnia 2011, Łódź, konferencja: „Bałkany Zachodnie – między przeszłością a przyszłością”, referat: „Zagrożenia terrorystyczne na Bałkanach”.

rok 2012:

• 20-24 lutego 2012, Liptovsky Mikulas, konferencja: „Riadenie Bezpečnosti Zložitých Systémov”, referat: „Rola Sił Zbrojnych w bezpieczeństwie narodowym”.
• 8-9 marca 2012, Pułtusk, konferencja: „Pozamilitarne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski na przełomie XX i XXI wieku”, referat: „Czy Polsce grozi zamach terrorystyczny?”.
• 16-17 kwietnia 2012, Siedlce, konferencja: „Współczesne potrzeby i wymagania edukacji dla bezpieczeństwa”, referat: „Rola klas profilowanych jako etapu edukacji młodzieży dla bezpieczeństwa”.
• 18-20 kwietnia 2012, Gdańsk, konferencja: „Człowiek wobec problemów bezpieczeństwa w XXI wieku”, referat: „Zarządzanie kryzysowe w aspekcie imprez masowych (EURO 2012)”.
• 20-21 kwietnia 2012, Polańczyk, konferencja: „Medycyna w sytuacjach kryzysowych, referat: „Zarządzanie kryzysowe w sytuacji katastrofy kolejowej na przykładzie katastrofy w Szczekocinach”.
• 20-23 maja 2012, Kielce, konferencja: „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym”, referat: „Działania administracji rządowej i samorządowej na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej w województwie podkarpackim”.
• 23 kwietnia 2012, Wrocław, konferencja: „Edukacja dla bezpieczeństwa w świetle współczesnych zagrożeń”, referat: „Edukacja społeczeństwa i młodzieży jako droga do sukcesu w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym”.
• 24-25 kwietnia 2012, Szczecin, konferencja: „Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa”, referat: „Rola i zadania polskich służb specjalnych”.
• 10-11 maja 2012, Wrocław, konferencja: „Metodologiczne problemy badań nad grupami dyspozycyjnymi”, referat: „Metodologia doboru personelu do operacji NATO – wybrane problemy”.
• 29-30 maja 2012, Dęblin, konferencja: „UE-NATO – strategiczne problemy bezpieczeństwa. Wspólne koncepcje – wspólne problemy”, referat: „Użycie Sił Zbrojnych NATO od kryzysu bałkańskiego po konflikt syryjski”.
• 11-12 września 2012, Dęblin, konferencja: „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i ochrona przed atakami bezprawnej ingerencji”, referat: Rola i zadania Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa lotnisk.
• 12-14 września 2012, Wrocław, konferencja: “Armed Forces in the system of international security”, referat „Modern military missions as a method of resolving conflicts in order to maintain international security.”
• 19-21 września 2012, Bełchatów, konferencja: “8th International Scientific Conference on Natural and Civilization Disasters Interdisciplinarity of Security Sciences”, referat: „Zagrożenia bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego i sposoby przeciwdziałania im”.
• 4-5 października 2012, Liptovsky Mikulas, konferencja: „Rovnosť Príležitosti a Zosúlaďovanie Práce a Rodiny v Praxi Moderných Organizácií”, referat: „Rola i trwałość rodziny wojskowej w aspekcie udziału jej członków w misji Wojskowej”.
• 23 listopada 2012, Józefów, konferencja „Krajobraz po EURO 2012”, referat „Analiza działań podejmowanych przez Straż Graniczną i Służbę Celną na granicy polsko-ukraińskiej w województwie podkarpackim podczas EURO 2012”.
• 30-31 listopad 2012, Poznań, konferencja: „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w teorii i praktyce”, referat: „Organizacja ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce”.
• 4-5 grudnia 2012, Wrocław, konferencja „Społeczeństwo a wojna. Paradoks wojny we współczesnym ładzie międzynarodowym”, referat: „Wpływ konfliktu na Bałkanach na migracje ludności”.

rok 2013:

• 6-7 lutego 2013, Liptovsky Mikulas, konferencja „BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2013”, referat: “USA role in combating global terrorism after the 11 of September 2001”.
• 21 lutego 2013, Sibiu, Rumunia, konferencja, “The knowledge – based organization”, referat: “Present training of the professional army on the example of the Polish Armed Forces”.
• 11-12 kwietnia 2013, Warszawa, konferencja „Wielowymiarowość bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego”, referat: „Wpływ członkowstwa Polski w UE i NATO na bezpieczeństwo państwa”.
• 17-19 kwietnia 2013, Gdańsk, konferencja „Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku. Militarne i niemilitarne paradygmaty bezpieczeństwa”, referat: „Współpraca Sił Zbrojnych i Policji w aspekcie przeciwdziałania zagrożeniom dla Polski w XXI wieku”.
• 7-8 maja 2013 r., Łódź, konferencja „Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego”, referat: „Transnarodowa przestępczość zorganizowana na Bałkanach”.
• 7-8 maja 2013, Wrocław, konferencja: „Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa”, udział bierny – referat „Udział Sił Zbrojnych RP w likwidacji skutków klęsk żywiołowych w aspekcie współpracy z innymi służbami”.
• 10-11 września 2013, Dęblin, konferencja „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i ochrona przed atakami bezprawnej ingerencji”, referat „Prawo międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi morskiemu”.
• 25-27 wrzesień 2013, Gliwice – Tarnowskie Góry, konferencja „VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo – Wielorakie Perspektywy”. Człowiek – Społeczeństwo – Państwo W Sytuacjach Kryzysu”, referat „Przestępczość zorganizowana głównym zagrożeniem Polski”.
• 29 listopada 2013, Katowice, konferencja „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych”.
• 3-4 grudnia 2013 „Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polsk”; referat „Finansowanie organizacji terrorystycznych i przeciwdziałania im”.
• 4-6 grudnia 2013, Zakopane, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych – zabezpieczenie logistyczne”, referat „Możliwości użycia BMR w zamachach terrorystycznych”.

Rok 2014:

• luty 2014, Liptovski Mikulas, referat „Sposoby ochrony obiektów infrastruktury krytycznej przed zamachami terrorystycznymi w XXI wieku”.
• 29.05.2014, Wrocław, referat „Wydarzenia na Ukrainie – rewolucja XXI w”.
• 12-14 czerwiec 2014, Sibiu Rumunia konferencja Knowledge Based Organisation, referat „Counter-Terrorism System in Poland”.
• 17-19 wrzesień 2014, Tarnowskie Góry, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy”, referat „Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej – Francja”.
• 3-4 grudzień 2014, Wrocław konferencja z cyklu Edukacja dla bezpieczeństwa w XXI wieku „globalne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa”, referat „Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej – Belgia”.

Rok 2015:

• 27 luty 2015, Lublin, Seminarium Naukowe KUL „ Paryż i co dalej? Bezpieczeństwo europejskie a eskalacja zdarzeń terrorystycznych.”
• 5 marzec 2015, Rzeszów konferencja „Eskalacja konfliktu na Ukrainie a bezpieczeństwo instytucji i biznesu we wschodniej Polsce”, referat „Geopolityczne uwarunkowania zagrożeń dla instytucji firm we wschodniej Polsce wynikających z eskalacji konfliktu na Ukrainie”.
• 22-23 kwiecień 2015, Wrocław, referat „Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej.”
• 11-13 czerwiec 2015, Rumunia, referat „ The Counter- Terrorist System of Romania.”
• 14 wrzesień 2015, Szczytno, konferencja „ Policyjne Siły Specjalne w Polsce”, referat „ Rumuńskie Siły Specjalne przeznaczone do walki z terroryzmem.”
• 16-17 wrzesień 2015, Łódź, V Konferencja Naukowa ,,Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego”, referat ,, System antyterrorystyczny Polski w systemie zarządzania kryzysowego”.

Rok 2016:
• 16-18 luty 2016, Galiny, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kultura Pokoju „Wojna i pokój- od interpersonalnej do globalnej perspektywy”, referat „ Działania Państwa Islamskiego (ISIS) na Bliskim Wschodzie”.
• 22-26 luty 2016, Liptovski Mikulas, konferencja „Riadenie Bezpecnosti Zlozitych
Systemov” referat „The Counter- Terrorist System of Slovania”.
• 5-6 kwiecień 2016, Wrocław, konferencja „ Siły zbrojne w walce z terroryzmem”, referat „ Prawno- organizacyjne aspekty zwalczania terroryzmu w UE.”
• 19-20 maja 2016, Łódź, konferencja „Serbia- od rozpadu Jugosławii do Unii Europejskiej”
• Maj 2016, Rzeszów, referat „Udział Europejczyków w działaniach Państwa Islamskiego”
• 9-11 czerwiec 2016, Rumunia, referat „ The wave of migration in Europe as cause of terrorist threat.”

Rok 2017:
• 17—19 maja 2017 r., Jurata, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo państwa we współczesnej Europie”, referat „Audyt bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.”
• 9-11 listopad 2017 r., konferencja „Bezpečné Slovensko a Európska Unia“, referat „System antyterrorystyczny Słowacji“.
• Łódź, konferencja, referat „System antyterrorystyczny Słowacji“.
• Rumunia Sibiu czerwiec 2017 r., referat „Manners of Performing Terrorist Attacks“.
• 21-22.11.2017 r. Wrocław I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Teoria i praktyka”

Rok 2018:
• Kraśnik 23.03.2018 referat „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne na poziomie województwa”.
• Rumunia Sibiu czerwiec 2018 r., referat „Polsko-rumuńska współpraca wojskowa”.
• 21-22.11.2018 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Kongres
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej – zagrożenia i rekomendacje, referat

Rok 2019:
• Rumunia Sibiu czerwiec 2019 r. 25 konferencja naukowa The Knowledge – Based Organization, referat „Action of the Islamic Country (ISIS) in Europe.“
• Warszawa 1 lipiec 2019 r. konferencja naukowa „Bezpieczeństwo chemiczne w wymiarze międzynarodowym i lokalnym”, referat „Wykorzystanie broni chemicznej przez organizacje terrorystyczne”.
• Łódź 18-19 września 2019 roku konferencja naukowa „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”, referat „ Zarządzanie kryzysowe na poziomie gminy.”
• Warszawa 26.09.2019 r. V konferencja naukowa „Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i prawnie chronionych w systemie bezpieczeństwa państwa”, wystąpienie „Uzyskiwanie poświadczenia bezpieczeństwa przemysłowego
przez przedsiębiorstwa”.
• Jachranka 19-20.11.2019 r. „Kongres Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej – zagrożenia i rekomendacje”, referat „Zarządzanie ochroną budynków użyteczności publicznej w aspekcie zamachu terrorystycznego.”

Prowadzone przedmioty:

Zarządzanie kryzysowe, Zarządzanie konfliktem

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Gen. bryg. rez. dr hab. inż. Tomasz Bąk, prof. WSIiZ
Kolegium Zarządzania
tbak@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów Sucharskiego 2
p. RA 225
tel. 017/866 12 67


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

wtorek, czwartek 8-12

godzina przed zajęciami w dni prowadzonych zajęć na kierunkach zaocznych

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021