BIP WSIiZ
Stypendium Rektora

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora

  • Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
  • Podstawą do przyznania stypendium jest uzyskana za poprzedni semestr średnia arytmetyczna ocen (minimalna średnia 3,5 z jednym terminem poprawkowym)
  • Do wysokości średniej (A) – która jest przeliczana na punkty – dodawane są punkty (B) za dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe obejmujące okres ostatniego semestru  (jeżeli takie student posiada)
  • Z sumy punktów (A+B) tworzony jest ranking studentów, z których 10 % najlepszych na kierunku (bez podziału na stopnie, formy kształcenia oraz specjalności i semestry studiów) otrzymuje stypendium Rektora
  • Stypendium można otrzymać już po zaliczonym semestrze studiów,  na jednej uczelni oraz na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów (z wyjątkiem laureatów olimpiad – szczegóły w regulaminie stypendialnym)
  • Stypendium przyznawane jest na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).
  • Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. Termin składania wniosków upływa 30 września w przypadku stypendium na semestr zimowy i 28 lutego w przypadku stypendium na semestr letni. Studenci przyjęci na studia II stopnia na semestr letni wnioski składają do 30 marca.

Wniosek wraz z dokumentami można składać:

1.      osobiście w Dziekanacie pokój nr 27/1 w budynku głównym przy ulicy Sucharskiego 2

2.   wysłać mailem na adres: stypendia@wsiz.edu.pl, wyłącznie ze studenckiej poczty elektronicznej, w formacie PDF (emaile z prywatnych skrzynek mailowych i w innym formacie nie będą akceptowane)

3.      wysłać pocztą listem poleconym na adres uczelni z dopiskiem ,,stypendia”

4.      na elektroniczną skrzynkę podawczą Uczelni korzystając z profilu zaufanego na ePUAP.gov.pl, który można obecnie założyć bezpłatnie np. w systemie bankowości elektronicznej.

                                                                  

Formularze wniosków  dostępne są w Dziekanacie, na WU oraz w Regulaminie świadczeń dla studentów WSIiZ.

Ważne! Od roku akademickiego 2019/2020 o stypendium Rektora, po zakończonym semestrze nauki, mogą ubiegać się również nowo przyjęci studenci z zagranicy.

Regulamin świadczeń dla studentów WSIiZ

Wsparcie finansowe dla studentów_informator MEiN

„Wybierając studia na uczelni niepaństwowej liczyłam się w tym, że trzeba będzie płacić czesne. Jednak miło się rozczarowałam, gdy okazało się, że już od pierwszego semestru studiów, WSIiZ dysponuje Stypendium od Początku Studiów, natomiast stypendia naukowe przyznawane od II roku studiów przewyższyły moje oczekiwania! Dzięki temu, że utrzymuję dość wysoką średnią co miesiąc uczelnia wypłaca mi stypendium” Magdalena Głodowska

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content