BIP WSIiZ
Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przeznaczone jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Stypendium można otrzymać już na I roku studiów (dotyczy to także studiów drugiego stopnia). Stypendium przyznawane jest na semestr (5 miesięcy kalendarzowych). Stypendium może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. Do wniosku należy dołączyć :

• orzeczenie o niepełnosprawności

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów

• orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy

          (gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat)

Termin składania wniosków na semestr letni upływa 28 lutego natomiast na semestr zimowy 30 czerwca danego roku akademickiego. W przypadku studentów przyjętych do WSIiZ na semestr zimowy danego roku akademickiego, termin składania wniosków upływa 15 października, a na semestr letni do 30 marca.  

Wnioski można składać:

1.      osobiście w Dziekanacie pokój nr 27/2 w budynku głównym przy ulicy Sucharskiego 2

2.   wysłać mailem na adres: stypendia@wsiz.edu.pl, wyłącznie ze studenckiej poczty elektronicznej, w formacie PDF (emaile z prywatnych skrzynek mailowych i w innym formacie nie będą akceptowane)

3.      wysłać pocztą listem poleconym na adres uczelni z dopiskiem ,,stypendia”

4.      na elektroniczną skrzynkę podawczą Uczelni korzystając z profilu zaufanego na ePUAP.gov.pl, który można obecnie założyć bezpłatnie np. w systemie bankowości elektronicznej.

 

Formularze wniosków  dostępne są w Dziekanacie, na WU oraz w Regulaminie świadczeń dla studentów WSIiZ.

 

Regulamin świadczeń dla studentów WSIiZ

Wsparcie finansowe dla studentów_informator MEiN

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content