BIP WSIiZ
Projekt: Teachers in the distance

Projekt: Teachers in the distance

Szanowni Państwo,

Działania projektowe zakończyły się w dniu 31.05.2021r. Poniżej znajduje się odnośnik do strony głównej projektu, gdzie można zapoznać się z rezultatami pracy intelektualnej:

https://sites.google.com/view/teachersinthedistance/intellectual-outputs

Serdecznie dziękujemy partnerom za możliwość wzięcia udziału w projekcie.

 

Dear Sir or Madam,

The project activities ended on May 31, 2021. Below is a link to the main page of the project, where you can find the Intellectual Outputs from the project implementation:

https://sites.google.com/view/teachersinthedistance/intellectual-outputs

We would like to thank our partners for the opportunity to participate in the project.

 

Projekt: Teachers in the distance

 

 

Projekt: Teachers in the distance

Seminarium upowszechniające On-line pt.:

Nowoczesne narzędzia w edukacji zdalnej 

 

Projekt „Teachers in the distance”

Numer projektu: 2018-1-EE01-KA204-047114

 

Projekt: Teachers in the distance

Szanowni Państwo,

w imieniu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na bezpłatne seminarium on-line pn. „Nowoczesne narzędzia w edukacji zdalnej”, które stanowi seminarium upowszechniające projekt pt. „Teachers in the distance” (nr umowy 2018-1-EE01-KA204-047114, współfinansowany w ramach programu Erasmus+). 

 

Podstawowe informacje na temat wydarzenia: 

Data wydarzenia: 21 maja (piątek) 2021 roku 

w godz. 16:30 – 18:30

Forma: seminarium on-line 

Seminarium prowadzone będzie w języku polskim.

Udział w nim jest bezpłatny.

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA ZAŚWIADCZENIE O UDZIALE W SEMINARIUM 

 

Celem wzięcia udziału w wydarzeniu, należy wypełnić  formularz rejestracyjny 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów  +48 17 866 1292, +48 17 866 1245 lub mailowo aruszel@wsiz.edu.pl  jzyla@wsiz.edu.pl

 

PROGRAM WYDARZENIA:

– 16:30 – 16:40  

Przywitanie uczestników oraz przedstawienie podstawowych informacji nt. projektu  pt. „Teachers in the distance”

– 16:40 – 17:10

dr Joanna Wójcik – Kierownik Sekcji ds. e-learningu we WSIiZ, Ekspert Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych WSIiZ

Czego nauczył nas koronawirus w dziedzinie zdalnego nauczania i czy nauka online zostanie z nami na dłużej?

– 17:10 – 17:40

dr Joanna Świętoniowska – Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych WSIiZ, Zastępca Kierownika Biura Projektów WSIiZ

Wojna w Galaktyce – jak mechanizmy grywalizacji motywują uczniów do nauki w zdalnym nauczaniu?

– 17:40 – 18:10

Grzegorz Karpiuk, Kierownik Biura Projektów WSIiZ

Źródła finansowania projektów edukacyjnych 

– 18:10 – 18:20

Justyna Żyła, koordynator projektu  

Prezentacja wyników projektu, w tym platformy on-line zawierającej katalog narzędzi do edukacji zdalnej 

18:20 -18:30

Panel dyskusyjny 

Podsumowanie i zakończenie wydarzenia

 

Łącząc wyrazy szacunku,

Organizatorzy Seminarium Upowszechniającego pn. Nowoczesne narzędzia w edukacji zdalnej 

 


 

Numer projektu: 2018-1-EE01-KA204-047114

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli, w szczególności w zakresie efektywnego nauczania oraz umiejętności cyfrowych osób dorosłych (w tym osób o niskich kwalifikacjach lub niskowykwalifikowanych) poprzez efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Poszerzanie i rozwijanie kompetencji nauczycieli jest kluczem do lepszego nauczania. Istotne jest zachęcanie nauczycieli do dalszego rozwoju i poszerzania swoich kompetencji w szybko zmieniającym się świecie. W kształceniu dorosłych nauczyciele muszą być skuteczni także w kształceniu na odległość z uwagi na mobilność swoich uczniów w wieku dorosłym.

Projekt ma na celu stworzenie nowej metodologii i narzędzia TIK, które docelowo wspomogą jakość nauki języków i sprawią, że nauka stanie się bardziej interesująca dla nauczycieli, a także dla uczniów. Wszystkie materiały będą otwarte, całkowicie bezpłatne i publicznie dostępne.

 

Partnerstwo

 • Leader: Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium (Estonia)
 • Partner: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (Polska)
 • Partner: VENTSPILS AUGSTSKOLA (Łotwa)
 • Partner: KURZY ZEBRA s.r.o. (Czechy)
 • Partner: OULUN KAUPUNKI (Finlandia)

 

Oczekiwane rezultaty to m.in.

 • zwiększenie kompetencji nauczycieli poprzez efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • zwiększenie kompetencji cyfrowych i wykorzystanie ICT w edukacji przez nauczycieli i trenerów zaangażowanych w projekt,
 • zwiększenie wiedzy zespołu projektowego i autorów materiałów poprzez wspólne przygotowanie wyników projektu,
 • zwiększenie umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi przez lidera i partnerów.

 

Czas realizacji: 01.11.2018 – 30.11.2020

 

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Projekt: Teachers in the distance

 


Number of the project: 2018-1-EE01-KA204-047114

 

Project aim to developing educators’ competences, particularly in the effective teaching of literacy and digital skills of adults (including low-skilled or low-qualified) through the effective use of ICT. Extending and developing educators´ competences is the key to better teaching. It is important to encourage teachers to continue developing and extending their competences  in a fast- changing world. In Adult Education teachers need to be effective in the classroom but they also need to be distance-learning providers, because nowadays adult learners are very mobile.

The project will create a new methodology and  ICT tools (platform) which will add quality to  language learning and make learning more interesting for teachers and also for adults. All materials will be open and fully free  for public access.

Results:

 • increasing teachers’ competences through the effective use of information and communication technologies,
 • increasing digital literacy and the use of ICT in education by teachers and trainers involved in the project,
 • increasing the knowledge of the project team and material authors through joint preparation of project results,
 • increasing the skills of managing international projects by the leader and partners.

 

Project Duration 01.11.2018 – 30.11.2020

 

Project co-financed under the European Union Erasmus + program.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content