BIP WSIiZ
Bezpieczna WSIiZ

Bezpieczna WSIiZ

Pełnomocnik Rektora  ds. Bezpieczeństwa WSIZ
gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
pokój 225
tel. kom.: 601885820
e-mail: tbak@wsiz.rzeszow.pl

Cel powołania Pełnomocnika Rektora ds. bezpieczeństwa: umożliwienie wdrożenia systemowych działań o charakterze prewencyjnym, edukacyjnym i organizacyjnym służących zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Uczelni, a w szczególności:

 1. przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych.
 2. promowanie zachowań bezpiecznych i metod unikania zagrożeń lub radzenia sobie z nimi
 3. udzielanie wsparcia ofiarom, przede wszystkim poprzez udostępnianie informacji o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. bezpieczeństwa należy:

 1. tworzenie polityki bezpieczeństwa Uczelni;
 2. prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zapewniania bezpieczeństwa studentom i pracownikom dydaktycznym i administracyjnym Uczelni;
 3. monitorowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa studentów oraz pracowników dydaktycznych i administracyjnych, reagowanie na zgłaszane przez nich zagrożenia dla bezpieczeństwa;
 4. przygotowywanie dla Rektora propozycji i wniosków w sprawach rozwiązywania problemów powstałych w związku z zaistniałymi przypadkami  zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa studentów i pracowników Uczelni;
 5. udzielanie pomocy merytorycznej osobom dotkniętym zdarzeniem naruszającym bezpieczeństwo lub informacji na temat możliwości jej szybkiego i efektywnego uzyskania.

Pełnomocnik Rektora ds. bezpieczeństwa realizuje zadania, w szczególności przez:

 1. występowanie do właściwych organów Uczelni z wnioskami o wszczęcie postępowania wyjaśniającego (dyscyplinarnego) wobec osób, które dopuściły się czynu zagrażającego bezpieczeństwu studentów i pracowników;
 2. opracowanie i doskonalenie wewnętrznych procedur dotyczących reagowania na zaistniałe przypadki zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa Uczelni, studentów i pracowników;
 3. opracowanie procedur reagowania na zdarzenia stanowiące naruszenie wolności seksualnej studentów i doktorantów (w tym przypadki molestowania seksualnego) oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć;
 4. organizacja zajęć dla studentów dotyczących praktycznych aspektów dbałości o własne bezpieczeństwo w obliczu różnorodnych zagrożeń i sposobów zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, a także miejsc (instytucji) uzyskania pomocy;
 5. prowadzenie strony internetowej zawierającej aktualne informacje na temat instytucji pomocowych, materiały edukacyjne, informacje dotyczące bieżących wydarzeń związanych z działalnością Pełnomocnika oraz umożliwiającej studentom i pracownikom poszukującym pomocy lub zgłaszającymi problemy związane z bezpieczeństwem anonimowe nawiązanie kontaktu;
 6. przeprowadzanie kampanii informujących o problemach związanych z bezpieczeństwem oraz o zakresie funkcjonowania i zadaniach Pełnomocnika;
 7. przygotowywanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych oraz organizacja imprez promujących bezpieczeństwo;
 8. przeprowadzanie cyklicznych badań dotyczących poczucia bezpieczeństwa studentów na terenie uczelni i akademików;
 9. współpraca  z kierownikami jednostek organizacyjnych w przypadkach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa studentów lub pracowników, w celu przeciwdziałania im lub adekwatnej reakcji;
 10. współdziałanie z Instytutem Studiów nad Terroryzmem WSIZ w zakresie polityki bezpieczeństwa Uczelni;
 11. nawiązanie i podtrzymywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi (służbami) odpowiedzialnymi za zapewnianie bezpieczeństwa (w tym z partnerami zagranicznymi);
 12. nawiązanie i podtrzymywanie współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się udzielaniem pomocy ofiarom przestępstw, a także innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą w zakresie bezpieczeństwa.

Zapoznaj się z zarządzeniem Rektora Zapoznaj się z zarządzeniem Rektora w sprawie zasad postępowania w przypadku organizacji imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub sportowym  

Zapoznaj się z procedurami na wypadek wystąpienia zagrożenia terrorystycznego

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content