BIP WSIiZ
Gry decyzyjne

Gry decyzyjne

Gra decyzyjna: Marketplace 

Symulator  biznesowy, który naśladuje konkurencyjny, ciągle zmieniający się rynek. W odróżnieniu od nauki tradycyjnej, opartej na podręcznikach teoretycznych, ćwiczenie symulacyjne umożliwi Ci naukę i zdobywanie doświadczenia poprzez podejmowanie realistycznych decyzji biznesowych. Będziesz mieć do czynienia z analizą rynku, formułowaniem strategii oraz zarządzaniem strategią. Natychmiast możesz obserwować rezultaty swoich działań. Dzięki takiemu podejściu, zachowasz w pamięci o wiele więcej informacji, niż dzięki tradycyjnym metodom nauki. Symulacja pomoże Ci w przyswojeniu ważnych pojęć z dziedziny marketingu i zarządzania. Marketplace to symulator wykorzystywany na całym świecie m.in. przez uczelnie biznesowe oraz międzynarodowe korporacje.  

Gra decyzyjna: Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne 

Gra IPP jest symulacją biznesową, w której wcielisz się w członka zarządu wirtualnych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją rowerów. Twoim zadaniem jest podejmowanie szeregu decyzji związanych z wirtualnym przedsiębiorstwem, podobnych do tych, które muszą podejmować menedżerowie przedsiębiorstw działających w rzeczywistości. Uczestnicy gry przypisują funkcje poszczególnym członkom zespołu, tworzą misję oraz ustalają strategię działania. Ponadto zajmujesz się zatrudnianiem pracowników oraz ustalaniem wynagrodzeń. Decydujesz o jakości produktów, cenie, wprowadzanych innowacjach.

Gra decyzyjna: Gra Fabryka Aut 

Gra kooperacyjna, w której realizujesz projekt technologiczny, w którym wspólnym zadaniem zespołu jest dostarczenie klientowi zamówionych przez niego samochodów w określonym czasie. Gra odzwierciedla najważniejsze elementy zarządzania projektami i produkcją:

  • zarządzanie czasem, budżetem i zakresem
  • zarządzanie jakością
  • zarządzanie zespołem ludzkim

i obejmuje pełny cykl życia projektu od fazy inicjacji po fazę zamknięcia. W grze zespoły oceniane są przez pryzmat, kosztów oraz wysokości ryzyka w grze.  Gra przeznaczona jest przede wszystkim dla obecnych i przyszłych menedżerów, kierowników projektów, a także osób zainteresowanych zarządzaniem projektami. Grę można wykorzystać na szkoleniach menedżerskich, studiach podyplomowych i działalności dydaktycznej.

Gra decyzyjna: Hotel-ik 

Gra skierowana jest do studentów kierunku Turystyka i rekreacja. Celem gry jest rozwijanie pracy zespołowej poprzez pełnione funkcje oraz delegowanie obowiązków i wskazanie, jak ważne jest użycie danych rynkowych i sygnałów od konkurencji w procesie dostosowania planów strategicznych. W ramach gry kierowniczej dokonujesz analizy rachunku zysków i strat prowadzonych hoteli, progu rentowności. Nauczysz się sposobu ponoszenia minimalnych nakładów przy jednoczesnym spełnianiu oczekiwań. Będziesz pracować w grupach 3-5 osób – wspólnie z zespołem macie za zadanie „wybudować” oraz zarządzać siecią hoteli w wybranej gminie. Pierwszym etapem jest ocena atrakcyjności turystycznej gmin, na podstawie której zostają wyłonione gminy najbardziej godne uwagi. Następnie, podejmujecie decyzje o wielkości budowanych obiektów, standardzie, ilości pomieszczeń, wyposażeniu, etc. Docelowo, macie za zadanie stworzyć jak największą sieć hoteli, zachowując przy tym jak najlepsze wyniki finansowe.

Gra decyzyjna: Wirtualny Oddział

Gra skierowana jest przede wszystkim do studentów kierunku Zdrowie publiczne. Celem gry jest rozwijanie umiejętności zarządzania oddziałem rehabilitacyjno – leczniczym, działania w warunkach konkurencji, ale również promowanie pracy zespołowej. Wcielasz się w menedżera placówki rehabilitacyjno – leczniczej działającej w warunkach konkurencyjnych. Twoim zadaniem jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku w skumulowanej karcie wyników. Decyzje, które w trakcie rozgrywki podejmujesz związane są m.in. z zatrudnianiem personelu medycznego, zakupem sprzętu medycznego, ustalaniem ceny za usługi medyczne, promowaniem usług medycznych itp.

Gra decyzyjna: Wirtualna Klinika 

Skierowana jest przede wszystkim do studentów kierunku Zdrowie publiczne. Celem gry jest rozwijanie umiejętności zarządzania szpitalem, działania w warunkach konkurencji, ale również promowanie pracy zespołowej.  Wcielasz się w role kierownictwa szpitala. Twoim zadaniem jest zaprojektowanie jego oferty, a następnie konkurowanie na rynku ze szpitalami pozostałych uczestników. Celem każdego szpitala jest zdobywanie klientów, maksymalizacja ich zadowolenia przy jednoczesnym utrzymaniu zyskowności szpitala. Grę rozpoczynasz od decyzji, jakie oddziały otworzyć biorąc pod uwagę zapotrzebowanie pacjentów. Następnie zaopatrujesz oddziały w sprzęt i łóżka oraz zatrudniasz personel. W swoich decyzjach musisz ważyć jakość oferowanych usług i koszty funkcjonowania szpitala. Na obsługę pacjentów podpisujesz kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, a następnie musisz zręcznie manewrować ofertą, żeby przyciągnąć jak najwięcej klientów, a jednocześnie nie tworzyć kolejek przed szpitalem.

Gra decyzyjna: HR Manager

Gra szkoleniowa polegająca na zarządzaniu kompetencjami pracowników w celu osiągania jak najlepszych wyników finansowych w firmie. Gra uczy jak gospodarować potencjałem pracowników, jak ten potencjał wyzwalać i rozwijać, aby z sukcesem realizować biznesowe przedsięwzięcia. Gra jest symulacją firmy, w której podobnie jak w życiu trzeba pozyskać pracowników, zainwestować w ich rozwój, motywować finansowo i pozafinansowo, a także jak trzeba zwalniać. W grze obowiązującą walutą są HR-y. W niej prowadzone są wszystkie rozliczenia. Gra przeznaczona jest przede wszystkim dla obecnych i przyszłych menedżerów, a także dla specjalistów HR, którzy aktywnie uczestniczą w zarządzaniu kompetencjami pracowników. Grę można wykorzystać na szkoleniach menedżerskich, studiach podyplomowych i w coachingach grupowych. W grę mogą grać 2-4 osoby (wariant zalecany), wówczas każdy z graczy prowadzi swoją firmę. Możliwe jest też, w przypadku większych grup szkoleniowych, aby jedną firmę prowadziły 2 osoby, wówczas liczba graczy ulegnie podwojeniu maksymalnie do 8 osób.  

Gra decyzyjna: e-administracja 

Gra sieciowa, której celem jest przeprowadzenie postępowania zgodnie z regułami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego i doprowadzenie do wydania rozstrzygnięcia kończącego sprawę administracyjną. Uczestnictwo w grze wiąże się z podejmowaniem szeregu decyzji dotyczących wyboru rozwiązań sytuacji procesowych. Przyjmujesz rolę urzędnika prowadzącego postępowanie, przechodzisz kolejne etapy postępowania w oparciu o posiadaną wiedzę i znajomość kodeksu postępowania administracyjnego. Możesz przy tym korzystać z tekstu kodeksu i innych aktów prawnych, udostępnianych w programie LEX, jak również możesz skorzystać z podpowiedzi ekspertów na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym „płacąc” za to punktami. Podstawowym założeniem gry jest ukazanie Ci w sposób interaktywny przebiegu zdarzeń w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w konkretnej sprawie indywidualnej z zakresu prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska i pomocy społecznej, tj. rodzajów  spraw najczęstszych w administracji publicznej.

e- doc 

System eDOK opracowany przez Centralny Ośrodek Informatyki sp. z o.o., w którym możesz występować jednocześnie w rolach sekretarki, referenta, kierownika oraz dyrektora – w celu prześledzenia sposobu zarządzania dokumentacją związana z prowadzeniem przydzielonej sprawy administracyjnej.

Gra Comstrat

Symulacja komputerowa, będąca realistycznym odzwierciedleniem typowego modelu przedsiębiorstwa produkcyjnego. Głównym założeniem gry jest pomoc w zrozumieniu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz sposobów zarządzania nim. Początkiem gry jest rok 2021, zapoznajesz się z sytuacją firm produkujących i sprzedających produkty konsumpcyjne – roboty domowe przeznaczone do szerokiego zakresu prac, a następnie poddajesz przedsiębiorstwa analizie. Wobec niezadowalającej kondycji finansowej firm, podejmujesz działania mające na celu poprawę ich sytuacji. Decyzje te, wraz z decyzjami konkurentów są analizowane przez model komputerowy, będący symulacją rynku. Rezultaty podjętych działań przedkładają się na wyniki finansowe poszczególnych firm. Członkowie zespołów, każdorazowo przed podjęciem kolejnych decyzji, biorą pod uwagę osiągnięte wyniki i wszystkie inne zmienne takie jak informacje płynące z rynku czy pozycja konkurencji.        

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content