BIP WSIiZ
Uczelnia otwarta dla nastolatków

Uczelnia otwarta dla nastolatków

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania od 2019 roku realizuje projekt pt. „Uczelnia otwarta dla nastolatków”. Oferujemy osiemnastogodzinne warsztaty edukacyjne online z trzech bloków tematycznych: graficzny, multimedialny oraz lotniczy. Z warsztatów może korzystać młodzież w wieku 15-20 lat, uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

ÓSMA TURA REKRUTACJA TRWA DO 08.09.2021

W celu zakwalifikowania się do projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków” należy:

1. Dokonać elektronicznej rejestracji – Rejestracji dokonuje pełnoletni uczeń lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny. Wypełnione i podpisane dokumenty należy zeskanować i przesłać na adres e- mailowy: projekt.uodn@wsiz.edu.pl do wiadomości należy załączyć również skan ważnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenie potwierdzające status ucznia szkoły ponadpodstawowej z woj. podkarpackiego oraz datą urodzenia ucznia. W tytule e -maila proszę wpisać imię i nazwisko Kandydata/ki oraz nazwę szkoły do której uczęszcza uczeń.

2. Oryginały w/w dokumentów należy przesłać do Biura Projektu na adres: Biuro Projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków”, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. 45. 

 

W RAMACH PROJEKTU „UCZELNIA OTWARTA DLA NASTOLATKÓW” REALIZOWANE SĄ WARSZTATY TEMATYCZNE:

 • MULTIMEDIALNE (18H)
 • GRAFICZNE (18H)
 • LOTNICZE (18H)

WARSZTAT MULTIMEDIALNY

Warsztat ma na celu m.in. wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności z zakresu produkcji i obróbki materiałów multimedialnych oraz prezentacji z zastosowaniem tych materiałów. Konwergencja mediów, upowszechnianie przekazów crossmedialnych oraz mediatyzacja życia społecznego sprawiają, że wymienione umiejętności stają się przydatne a nawet konieczne dla optymalnego funkcjonowania w wielu sytuacjach społecznych i zawodowych.

Ramowy program warsztatów:

BLOK AUDIO

 • Nagrywanie dźwięku – uczestnicy warsztatu poznają m.in. zasady obsługi sprzętu oraz nagrywania dźwięku na urządzeniach reporterskich (audiorejestratory, mikrofony), z uwzględnieniem różnych warunków i przeznaczenia zapisanego materiału. Rozwijanie precyzji manualnej i kultury pracy.
 • Obróbka dźwięku – uczestnicy warsztatu poznają m.in. zasady obróbki dźwięku w programie montażowym. Opanowanie zasad rejestracji i przechowywania nagranego dźwięku. Opanowanie zasad montażu w jakości emisyjnej oraz pod video. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i precyzji wykonawczej.
 • Zajęcia praktyczne z realizacji nagrań i obróbki dźwięku – uczniowie pod kierunkiem instruktora opracowują scenariusz mini słuchowiska, realizują nagranie w domowych warunkach oraz dokonują jego montażu. Kształtowanie umiejętności kooperacyjnych. Rozwijanie kreatywnego wykorzystania nabytych umiejętności.

BLOK VIDEO

 • Technika Filmowa – omówienie kluczowych elementów składających się na sprzętowy i teoretyczny warsztat filmowca.  Wprowadzenie do głównych koncepcji leżących u podstaw realizacji filmowej i wideo. Sprzęt audio wideo, oświetlanie, scenariusz i scenopis, zasady pracy na planie (nawet jednoosobowym), metody realizacji wideo pozwalające na osiągnięcie konkretnych rezultatów – z przykładami.
 • Język Filmu teoria stojąca za pięknem obrazu fotograficznego i filmowego. Kadrowanie, kompozycja i kolor w filmie, ustawianie scen. Analiza przykładów scen filmowych.
 • “Filmmaking”- w praktyce– nagrania i montaż w praktyce. Tutorial z podstaw realizacji nagrań i montażu materiału filmowego + zadanie domowe, własny krótki metraż – etiuda 30 sek.

BLOK WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

 • Podstawowe zasady wystąpień publicznych – uczestnicy warsztatu zapoznają się z zasadami ruchu scenicznego, mowy ciała, zastosowania multimediów w wystąpieniu, struktury i stylu wystąpienia. Kształtowanie świadomego używania mowy ciała w sytuacjach społecznych. Rozwijanie umiejętności opanowywania tremy oraz dobrej komunikacji w czasie wystąpienia publicznego.
 • Przygotowanie wystąpień publicznych (etapy, zasady) w tym przed  kamerą i mikrofonami – uczestnicy poznają specyficzne zasady zachowania się podczas wystąpień publicznych. Kształtowanie świadomego używania mowy ciała w sytuacjach społecznych. Rozwijanie umiejętności opanowywania tremy oraz dobrej komunikacji w czasie wystąpienia publicznego. Rozwijanie kreatywnego wykorzystania nabytych umiejętności.
 • Przygotowanie wystąpienia o charakterze artystyczno-eventowym – Uczestnicy warsztatu po kierunkiem instruktora opracowują brief, scenariusz krótkiego wystąpienia równoczesnego przed publicznością i kamerą z użyciem multimediów i techniki scenicznej. Doskonalenie wrażliwości estetycznej i precyzji wykonawczej. Rozwijanie postawy empatii i wspierania innych w sytuacjach kryzysowych. Doskonalenie umiejętności opanowywania tremy oraz dobrej komunikacji w czasie wystąpienia publicznego.

 

WARSZTAT GRAFICZNY

Celem programu jest m.in. wszechstronne ukształtowanie ucznia oraz wyposażenie go w wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień osobowości, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, wprowadzenie w świat wiedzy, dbanie o harmonijny rozwój intelektualny, etyczny emocjonalny, społeczny oraz pobudzenie aktywności edukacyjnej oraz zawodowej. Przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez stwarzanie warunków nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Ramowy program warsztatów:

 • Infografika – Czy ludzki mózg szybciej rozumie obraz czy tekst? Czy infografika to przyszłość w przedstawianiu danych? Czym tak właściwie jest i jak ją zaprojektować? O tym wszystkim dowiedzą się uczestnicy tych zajęć. Infografika to nie tylko wykresy i tabelki, ale również m.in. ikony. Podążając za zasadą less is more, uczestnicy stworzą swój własny zestaw prostych ikon. Będzie również możliwość stworzenia swojej infografiki. Prowadzący wskaże różne możliwości i razem ze słuchaczami stworzy projekt na dany temat.
 • Bohater wektorów, czyli prosta ilustracja w Adobe Illustrator – Prowadzący wprowadzi słuchaczy w proces tworzenia prostej ilustracji. Zostaną omówione niezbędne do pracy narzędzia w programie Adobe Ilustrator. Uczestnicy wspólnie z prowadzącym wykonają ilustrację komiksowej postaci.
 • Wstęp do druku 3d – Prowadzący wprowadzi słuchaczy w świat druku 3d. Omówi popularne technologie i ich zastosowania. Przedstawi proces   od projektu do gotowego wydruku. Słuchaczom zostaną przybliżone możliwości jakie daje technologia druku 3d. Dzięki jej licznym zastosowaniom, a także opisanym przypadkom prowadzący będzie chciał wywołać kreatywną dyskusję na temat możliwości aplikacji druku 3d w środowisku uczniów. Interaktywny wykład oparty o rozliczne case studies.
 • Wstęp do modelowania (tinkercad) – Prowadzący bazując na prostym i ogólnodostępnym oprogramowaniu – wprowadzi słuchaczy w świat modelowania 3d. Dzięki prostym narzędziom, pragmatycznemu podejściu i odrobinie kreatywności uczniowie po kilkunastu minutach wprowadzenia będą w stanie samodzielnie wykonywać autorskie modele 3d, które następnie będzie można wydrukować w technologii druku 3d.
 • Design thinking – Myślenie out of the box? Kreatywność? Rozwiązywanie problemów? TAK! To są zajęcia, które wprowadzą uczniów w świat rozwiązywania skomplikowanych, złożonych problemów w sposób angażujący i dopasowany do odbiorcy. Uratujemy razem świat? Zmienimy czyjeś myślenie? A może sprawimy, żeby żyło się nam lepiej? Skorzystaj z wiedzy i umiejętności prowadzącego, daj mu się porwać w kreatywny świat rozwiązań i zobacz, że ucząc się można się również świetnie bawić.

 

WARSZTAT LOTNICZY

Wprowadzenie do rynku przewozów lotniczych – W trakcie warsztatów uczniowie nabędą wiedzę o organizacji międzynarodowego transportu lotniczego, jak również nabędą umiejętności w zakresie rozpoznawania najważniejszych graczy na rynku przewozów lotniczych – nauczą się ich klasyfikować oraz wymieniać ich role.

Zarządzanie portami lotniczymi – W trakcie warsztatów uczniowie nabędą wiedzę w obszarze zarządzania elementami organizacyjnymi i finansowymi portów lotniczych. Nabędą umiejętności ich klasyfikowania, rozpoznawania kluczowych elementów infrastrukturalnych oraz nabędą kompetencji przewidywania wpływu rozmaitych aspektów na przepustowość lotniska.

Określanie i analiza strefy nacisku lotniska – Podczas grupowego studium przypadku, studenci nabędą umiejętności w obszarze określania oraz analizowania strefy nacisku lotniska, tj. obszaru w jakim lotnisko oddziałuje na potencjalnych pasażerów. Dodatkowo nabędą kompetencje w obszarze pracy w grupie, ustalania priorytetów zadań oraz procesu planowania.

Praca menedżera linii lotniczych aspekty organizacji i finansowania – Podczas warsztatów uczniowie zostaną zaznajomieni z codzienną pracą menedżera linii lotniczej. Nabędą kompetencje w zakresie określania ryzyka danych decyzji oraz umiejętności podejmowania decyzji finansowych i organizacyjnych w liniach lotniczych w oparciu o dostępne dane dot. popytu na rynku oraz dostępności floty i załogi samolotów.

Koszty i przychody linii lotniczych – Indywidualne studium przypadku pozwoli zaznajomić studentów z głównymi strumieniami przychodów oraz kosztów linii lotniczej. Dodatkowo nabędą umiejętności przeprowadzania analizy kosztowej i określania ceny biletów z różną marżą. Uczniowie nabędą również kompetencje w obszarze pracy w warunkach ograniczonego czasu oraz umiejętności kalkulowania ceny jednostkowej w oparciu o liczbę miejsc, współczynnik obłożenia miejsc w samolocie oraz główne koszty stałe i zmienne.

Zarządzanie sieciami linii lotniczych – W trakcie warsztatów uczniowie nabędą wiedzę w obszarze zarządzania elementami organizacyjnymi i finansowymi portów lotniczych. Nabędą umiejętności ich klasyfikowania, rozpoznawania kluczowych elementów infrastrukturalnych oraz nabędą kompetencje przewidywania wpływu rozmaitych aspektów na przepustowość lotniska.

Przeglądy i utrzymanie floty lotniczej – planowanie MRO linii lotniczej. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się o aspektach związanych z przeglądami samolotów oraz utrzymania floty lotniczej. Nabędą umiejętności planowania przeglądów oraz optymalizacji tego planu. Dodatkowo dowiedzą się jakie aktywności odbywają się podczas każdego typu przeglądu.

Bezpieczeństwo i Ochrona w Portach Lotniczych – W ostatnim temacie warsztatów uczniowie nabędą wiedzę z obszaru planowania bezpieczeństwa i ochrony w lotnictwie. W pierwszej kolejności zostaną wprowadzeni do ustawodawstwa międzynarodowego i krajowego w tym zakresie. Uczniowie nabędą kompetencje w obszarze planowania procesu ochrony na lotnisku. Dodatkowo dowiedzą się o zagrożeniach ze strony terroryzmu na lotnictwo cywilne.

 

Uczelnia otwarta dla nastolatków

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej  w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje  w szkolnictwie wyższym.

 

Kontakt: 

Biuro Projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków” 

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. 45.

Koordynator projektu: Agnieszka Cieśla, tel. 017/ 866 14 44

e-mail projekt.uodn@wsiz.edu.pl

 

Do pobrania

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu odbędzie się 21 czerwca br. (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.
Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content