BIP WSIiZ
Uczelnia otwarta dla nastolatków

Uczelnia otwarta dla nastolatków

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania od 2019 roku realizuje projekt pt. „Uczelnia otwarta dla nastolatków”. Oferujemy osiemnastogodzinne warsztaty edukacyjne online z trzech bloków tematycznych: graficzny, multimedialny oraz lotniczy. Z warsztatów może korzystać młodzież w wieku 15-20 lat, uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

ÓSMA TURA REKRUTACJA TRWA DO 08.09.2021

W celu zakwalifikowania się do projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków” należy:

1. Dokonać elektronicznej rejestracji – Rejestracji dokonuje pełnoletni uczeń lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny. Wypełnione i podpisane dokumenty należy zeskanować i przesłać na adres e- mailowy: projekt.uodn@wsiz.edu.pl do wiadomości należy załączyć również skan ważnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenie potwierdzające status ucznia szkoły ponadpodstawowej z woj. podkarpackiego oraz datą urodzenia ucznia. W tytule e -maila proszę wpisać imię i nazwisko Kandydata/ki oraz nazwę szkoły do której uczęszcza uczeń.

2. Oryginały w/w dokumentów należy przesłać do Biura Projektu na adres: Biuro Projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków”, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. 45. 

 

W RAMACH PROJEKTU „UCZELNIA OTWARTA DLA NASTOLATKÓW” REALIZOWANE SĄ WARSZTATY TEMATYCZNE:

 • MULTIMEDIALNE (18H)
 • GRAFICZNE (18H)
 • LOTNICZE (18H)

WARSZTAT MULTIMEDIALNY

Warsztat ma na celu m.in. wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności z zakresu produkcji i obróbki materiałów multimedialnych oraz prezentacji z zastosowaniem tych materiałów. Konwergencja mediów, upowszechnianie przekazów crossmedialnych oraz mediatyzacja życia społecznego sprawiają, że wymienione umiejętności stają się przydatne a nawet konieczne dla optymalnego funkcjonowania w wielu sytuacjach społecznych i zawodowych.

Ramowy program warsztatów:

BLOK AUDIO

 • Nagrywanie dźwięku – uczestnicy warsztatu poznają m.in. zasady obsługi sprzętu oraz nagrywania dźwięku na urządzeniach reporterskich (audiorejestratory, mikrofony), z uwzględnieniem różnych warunków i przeznaczenia zapisanego materiału. Rozwijanie precyzji manualnej i kultury pracy.
 • Obróbka dźwięku – uczestnicy warsztatu poznają m.in. zasady obróbki dźwięku w programie montażowym. Opanowanie zasad rejestracji i przechowywania nagranego dźwięku. Opanowanie zasad montażu w jakości emisyjnej oraz pod video. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i precyzji wykonawczej.
 • Zajęcia praktyczne z realizacji nagrań i obróbki dźwięku – uczniowie pod kierunkiem instruktora opracowują scenariusz mini słuchowiska, realizują nagranie w domowych warunkach oraz dokonują jego montażu. Kształtowanie umiejętności kooperacyjnych. Rozwijanie kreatywnego wykorzystania nabytych umiejętności.

BLOK VIDEO

 • Technika Filmowa – omówienie kluczowych elementów składających się na sprzętowy i teoretyczny warsztat filmowca.  Wprowadzenie do głównych koncepcji leżących u podstaw realizacji filmowej i wideo. Sprzęt audio wideo, oświetlanie, scenariusz i scenopis, zasady pracy na planie (nawet jednoosobowym), metody realizacji wideo pozwalające na osiągnięcie konkretnych rezultatów – z przykładami.
 • Język Filmu teoria stojąca za pięknem obrazu fotograficznego i filmowego. Kadrowanie, kompozycja i kolor w filmie, ustawianie scen. Analiza przykładów scen filmowych.
 • “Filmmaking”- w praktyce– nagrania i montaż w praktyce. Tutorial z podstaw realizacji nagrań i montażu materiału filmowego + zadanie domowe, własny krótki metraż – etiuda 30 sek.

BLOK WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

 • Podstawowe zasady wystąpień publicznych – uczestnicy warsztatu zapoznają się z zasadami ruchu scenicznego, mowy ciała, zastosowania multimediów w wystąpieniu, struktury i stylu wystąpienia. Kształtowanie świadomego używania mowy ciała w sytuacjach społecznych. Rozwijanie umiejętności opanowywania tremy oraz dobrej komunikacji w czasie wystąpienia publicznego.
 • Przygotowanie wystąpień publicznych (etapy, zasady) w tym przed  kamerą i mikrofonami – uczestnicy poznają specyficzne zasady zachowania się podczas wystąpień publicznych. Kształtowanie świadomego używania mowy ciała w sytuacjach społecznych. Rozwijanie umiejętności opanowywania tremy oraz dobrej komunikacji w czasie wystąpienia publicznego. Rozwijanie kreatywnego wykorzystania nabytych umiejętności.
 • Przygotowanie wystąpienia o charakterze artystyczno-eventowym – Uczestnicy warsztatu po kierunkiem instruktora opracowują brief, scenariusz krótkiego wystąpienia równoczesnego przed publicznością i kamerą z użyciem multimediów i techniki scenicznej. Doskonalenie wrażliwości estetycznej i precyzji wykonawczej. Rozwijanie postawy empatii i wspierania innych w sytuacjach kryzysowych. Doskonalenie umiejętności opanowywania tremy oraz dobrej komunikacji w czasie wystąpienia publicznego.

 

WARSZTAT GRAFICZNY

Celem programu jest m.in. wszechstronne ukształtowanie ucznia oraz wyposażenie go w wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień osobowości, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, wprowadzenie w świat wiedzy, dbanie o harmonijny rozwój intelektualny, etyczny emocjonalny, społeczny oraz pobudzenie aktywności edukacyjnej oraz zawodowej. Przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez stwarzanie warunków nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Ramowy program warsztatów:

 • Infografika – Czy ludzki mózg szybciej rozumie obraz czy tekst? Czy infografika to przyszłość w przedstawianiu danych? Czym tak właściwie jest i jak ją zaprojektować? O tym wszystkim dowiedzą się uczestnicy tych zajęć. Infografika to nie tylko wykresy i tabelki, ale również m.in. ikony. Podążając za zasadą less is more, uczestnicy stworzą swój własny zestaw prostych ikon. Będzie również możliwość stworzenia swojej infografiki. Prowadzący wskaże różne możliwości i razem ze słuchaczami stworzy projekt na dany temat.
 • Bohater wektorów, czyli prosta ilustracja w Adobe Illustrator – Prowadzący wprowadzi słuchaczy w proces tworzenia prostej ilustracji. Zostaną omówione niezbędne do pracy narzędzia w programie Adobe Ilustrator. Uczestnicy wspólnie z prowadzącym wykonają ilustrację komiksowej postaci.
 • Wstęp do druku 3d – Prowadzący wprowadzi słuchaczy w świat druku 3d. Omówi popularne technologie i ich zastosowania. Przedstawi proces   od projektu do gotowego wydruku. Słuchaczom zostaną przybliżone możliwości jakie daje technologia druku 3d. Dzięki jej licznym zastosowaniom, a także opisanym przypadkom prowadzący będzie chciał wywołać kreatywną dyskusję na temat możliwości aplikacji druku 3d w środowisku uczniów. Interaktywny wykład oparty o rozliczne case studies.
 • Wstęp do modelowania (tinkercad) – Prowadzący bazując na prostym i ogólnodostępnym oprogramowaniu – wprowadzi słuchaczy w świat modelowania 3d. Dzięki prostym narzędziom, pragmatycznemu podejściu i odrobinie kreatywności uczniowie po kilkunastu minutach wprowadzenia będą w stanie samodzielnie wykonywać autorskie modele 3d, które następnie będzie można wydrukować w technologii druku 3d.
 • Design thinking – Myślenie out of the box? Kreatywność? Rozwiązywanie problemów? TAK! To są zajęcia, które wprowadzą uczniów w świat rozwiązywania skomplikowanych, złożonych problemów w sposób angażujący i dopasowany do odbiorcy. Uratujemy razem świat? Zmienimy czyjeś myślenie? A może sprawimy, żeby żyło się nam lepiej? Skorzystaj z wiedzy i umiejętności prowadzącego, daj mu się porwać w kreatywny świat rozwiązań i zobacz, że ucząc się można się również świetnie bawić.

 

WARSZTAT LOTNICZY

Wprowadzenie do rynku przewozów lotniczych – W trakcie warsztatów uczniowie nabędą wiedzę o organizacji międzynarodowego transportu lotniczego, jak również nabędą umiejętności w zakresie rozpoznawania najważniejszych graczy na rynku przewozów lotniczych – nauczą się ich klasyfikować oraz wymieniać ich role.

Zarządzanie portami lotniczymi – W trakcie warsztatów uczniowie nabędą wiedzę w obszarze zarządzania elementami organizacyjnymi i finansowymi portów lotniczych. Nabędą umiejętności ich klasyfikowania, rozpoznawania kluczowych elementów infrastrukturalnych oraz nabędą kompetencji przewidywania wpływu rozmaitych aspektów na przepustowość lotniska.

Określanie i analiza strefy nacisku lotniska – Podczas grupowego studium przypadku, studenci nabędą umiejętności w obszarze określania oraz analizowania strefy nacisku lotniska, tj. obszaru w jakim lotnisko oddziałuje na potencjalnych pasażerów. Dodatkowo nabędą kompetencje w obszarze pracy w grupie, ustalania priorytetów zadań oraz procesu planowania.

Praca menedżera linii lotniczych aspekty organizacji i finansowania – Podczas warsztatów uczniowie zostaną zaznajomieni z codzienną pracą menedżera linii lotniczej. Nabędą kompetencje w zakresie określania ryzyka danych decyzji oraz umiejętności podejmowania decyzji finansowych i organizacyjnych w liniach lotniczych w oparciu o dostępne dane dot. popytu na rynku oraz dostępności floty i załogi samolotów.

Koszty i przychody linii lotniczych – Indywidualne studium przypadku pozwoli zaznajomić studentów z głównymi strumieniami przychodów oraz kosztów linii lotniczej. Dodatkowo nabędą umiejętności przeprowadzania analizy kosztowej i określania ceny biletów z różną marżą. Uczniowie nabędą również kompetencje w obszarze pracy w warunkach ograniczonego czasu oraz umiejętności kalkulowania ceny jednostkowej w oparciu o liczbę miejsc, współczynnik obłożenia miejsc w samolocie oraz główne koszty stałe i zmienne.

Zarządzanie sieciami linii lotniczych – W trakcie warsztatów uczniowie nabędą wiedzę w obszarze zarządzania elementami organizacyjnymi i finansowymi portów lotniczych. Nabędą umiejętności ich klasyfikowania, rozpoznawania kluczowych elementów infrastrukturalnych oraz nabędą kompetencje przewidywania wpływu rozmaitych aspektów na przepustowość lotniska.

Przeglądy i utrzymanie floty lotniczej – planowanie MRO linii lotniczej. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się o aspektach związanych z przeglądami samolotów oraz utrzymania floty lotniczej. Nabędą umiejętności planowania przeglądów oraz optymalizacji tego planu. Dodatkowo dowiedzą się jakie aktywności odbywają się podczas każdego typu przeglądu.

Bezpieczeństwo i Ochrona w Portach Lotniczych – W ostatnim temacie warsztatów uczniowie nabędą wiedzę z obszaru planowania bezpieczeństwa i ochrony w lotnictwie. W pierwszej kolejności zostaną wprowadzeni do ustawodawstwa międzynarodowego i krajowego w tym zakresie. Uczniowie nabędą kompetencje w obszarze planowania procesu ochrony na lotnisku. Dodatkowo dowiedzą się o zagrożeniach ze strony terroryzmu na lotnictwo cywilne.

 

Uczelnia otwarta dla nastolatków

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej  w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje  w szkolnictwie wyższym.

 

Kontakt: 

Biuro Projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków” 

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. 45.

Koordynator projektu: Agnieszka Cieśla, tel. 017/ 866 14 44

e-mail projekt.uodn@wsiz.edu.pl

 

Do pobrania

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content