Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dysponuje bogatą ofertą stypendiów dla studentów. W semestrze zimowym 2020/2021 uczelnia zdecydowała o podwyższeniu wszystkich stawek stypendialnych.

Zmiany objęły: stypendium Rektora, stypendium socjalne, dodatek mieszkaniowy, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przyznawane w związku ze zdarzeniami losowymi.

Zwiększenie wysokości świadczeń wynika z dwóch powodów: wyższej dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z polityki władz uczelni, aby w maksymalnie możliwy sposób wspomóc finansowo naszych studentów” – mówi dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, Prorektor WSIiZ ds. Nauczania.

Po podwyżce stypendium Rektora może wynieść nawet 1150 zł. Stypendium socjalne można otrzymać w wysokości maksymalnie 700 zł. Dodatek mieszkaniowy to 350 zł, a stypendium dla osób niepełnosprawnych zostało podniesione do kwot 400 – 500 zł miesięcznie. Zwiększona została także wysokość zapomogi, o którą mogą ubiegać się studenci po: śmierci rodzica, utracie pracy spowodowanej pandemią, czy innym zdarzeniu losowym. Kwota zapomogi została zwiększona do 1000 zł i może być łączona tylko z jednym dodatkowym stypendium (zapomoga przysługuje do końca semestru zimowego 2020/2021).

Nowy regulamin przyznawania świadczeń materialnych – w uzasadnionych sytuacjach – dopuszcza także składanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych w trakcie trwania semestru. Stypendia te będą przydzielone w tej formule, o ile środki przeznaczone na ten cel nie zostaną wcześniej rozdysponowane.

Stypendia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przyznawane są na dany semestr roku akademickiego i średnio otrzymuje je około 1200 studentów.