Zespół naukowy Katedry Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych odbył wizytę w Instytucie Technologii i Chemii Żywności Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Celem wyjazdu było omówienie kwestii związanych z realizacją projektu OPUS-LAP, na który Konsorcjum WSIiZ i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uzyskało finansowanie z funduszy Narodowego Centrum Nauki. Realizacja projektu rozpoczęła się początkiem października 2023 r. W ramach projektu zespół zajmuje się charakterystyką właściwości antyoksydacyjnych i chemoprewencyjnych polskich miodów odmianowych z wykorzystaniem modeli trawienia i absorpcji w przewodzie pokarmowym. Wizyta odbyła się w dniach 22 – 25.10.2023 r. 

Podczas wizyty zespół projektowy w składzie dr hab. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ, mgr Martyna Zagórska-Dziok oraz mgr Aleksandra Ziemlewska miał okazję na zapoznanie się z aparaturą badawczą oraz technikami instrumentalnymi wykorzystywanymi przez pracowników berlińskiej uczelni, która jest partnerem w projekcie. Ponadto omówiono zakres prowadzonych analiz oraz poruszono wszelkie niezbędne kwestie dotyczące prawidłowej realizacji projektu OPUS-LAP.

Udział w spotkaniu umożliwił zespołowi reprezentującemu WSIiZ poszerzenie wiadomości dotyczących badań aktywności biologicznej próbek miodów oraz poznanie nowych technik analiz próbek żywnościowych, z którymi zespół do tej pory nie pracował. Szkolenia oraz pokazy demonstracyjne różnych analiz instrumentalnych przeprowadzone przez pracowników Uniwersytetu Technicznego w Berlinie pozwoliły na poznanie zasad przygotowania próbek miodów do analizy i prawidłowej interpretacji otrzymanych danych. Dodatkowo podczas spotkań poruszone zostały kwestie różnych problemów, na które może napotkać zsepół podczas poszczególnych etapów realizacji projektu i omówione zostały możliwe sposoby ich rozwiązywania.

Zespół realizujący projekt ma ogromne nadzieje, że wyniki przeprowadzonych analiz pozwolą odpowiedzieć na pytanie czy polskie miody odmianowe mogą być pomocne w zapobieganiu powstawania różnych nowotworów i wpływać na odwrócenie bądź zahamowanie procesu karcynogenezy.