W czwartek 15 lipca Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie nadała Panu Tomaszowi Skicy stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Dr hab. Tomasz Skica otrzymał stopień naukowy za przygotowanie monografii pt. “Wpływ polityki gmin na rozwój lokalny. Cele strategiczne, polityki budżetowe oraz instrumentalizacja wsparcia”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa-Rzeszów, 2020.

Dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ jest Dyrektorem ds. Badań i Nauki w Instytucie Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. To wykładowca akademicki, współpracownik Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ i trener Cisco Entrepreneur Institute (CEI). Autor kursów i programów nauczania w językach polskim oraz angielskim. Promotor ponad 200 prac dyplomowych z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach naukowych, raportów, strategii oraz ekspertyz w obszarze finansów publicznych. Prowadzi badania w zakresie wspierania przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego, efektywności sektora publicznego oraz systemu finansów publicznych. Współpracownik krajowych i zagranicznych uczelni oraz instytucji naukowych. Prof. Skica jest także redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Financial Internet Quarterly.

Tomasz Skica