W dniach 23 – 25 sierpnia 2022 r. pracownicy Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych WSIiZ brali udział w jednej z najbardziej prestiżowych konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym, organizowanej przez stowarzyszenie naukowe European Educational Research Association (EERA). Tegoroczny temat konferencji to „Edukacja w zmieniającym się świecie: Wpływ globalnych realiów na perspektywy i doświadczenia badań edukacyjnych”.

Pracownicy Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych WSIiZ: dr Joanna Świętoniowska, dr inż. Jacek Jakieła oraz dr Joanna Wójcik zaprezentowali wyniki prac związane z realizowanym projektem DYLMIC. Ich poster pod tytułem „BE(A)ST – An Agile Approach to Improve Graduates’ Employability” prezentuje unikatowe autorskie podejścia w zakresie indywidualizacji ścieżek kształcenia i kariery zawodowej studentów. Poster był prezentowany w ramach sieci tematycznej Research in Higher Education. Dyskusje z badaczami z innych sieci tematycznych pozwoliły nawiązać cenne kontakty oraz  wygenerować nowe pomysły na możliwe innowacje dydaktyczne.

Co oferuje projekt DYLMIC

Jak informuje dr Joanna Wójcik: Wybór właściwej ścieżki kształcenia oraz wykorzystanie wszystkich szans jakie oferują uczelnie wyższe to problem z którym mierzą się wszystkie strony procesu edukacyjnego. Stąd pomysł na projekt DYLMIC.

Wg raportu FORBES: „Absolwenci są sceptyczni co do wkładu ich edukacji w przygotowanie zawodowe. Tylko 41% uważa, że ich wykształcenie dobrze świadczy o posiadanych umiejętnościach. 55% absolwentów przyznało się do wątpliwości związanych z ukończonym kierunkiem studiów, a 41% z nich stwierdziło, że gdyby mogli to zrobić jeszcze raz, skupiliby się na zdobyciu kwalifikacji w innej pożądanej dziedzinie na rynku pracy. Tylko 46% absolwentów pracuje zgodnie ze zdobytym wykształceniem”.

W ramach projektu DYLMIC  zaproponowano kadrze zarządzającej uczelnią, nauczycielom akademickim oraz pracownikom biur karier kompleksowe podejście BE(A)ST (BE Aware STudent), które rozwiązuje wspomniane problemy.  Pracując z metodologią BE(A)ST, wspiera się studentów podczas czterech etapów:

  • autorefleksji, w którym odkrywają swoje wartości, zainteresowania i pasje oraz określają poziom rozwoju umiejętności w wybranych obszarach;
  • definiowania tożsamości zawodowej, w którym eksperymentują z różnymi wariantami zdefiniowanych przez siebie profili zawodowych;
  • eksplorowania i definiowanie możliwych scenariuszy kariery, co pozwala im określić różne warianty ścieżek kariery;
  • prototypowania i testowania osobistych modeli biznesowych, w których uczniowie analizują i testują opracowane prototypy swojej ścieżki kariery i edukacji.

Dzięki podejściu BE(A)ST dostarczamy rozwiązanie poprawiające dopasowanie pomiędzy karierą a życiem naszych studentów – konkluduje dr Joanna Wójcik.

 

Czym jest The European Conference on Educational Research

Organizowane corocznie przez stowarzyszenie konferencje pod nazwą The European Conference on Educational Research (ECER) zrzeszają naukowców zajmujących się badaniami edukacyj

nymi. Konferencja oferuje różne formy prezentacji wyników prac podczas sympozjów, obrad okrągłego stołu, paneli dyskusyjnych, sesji problemowych, sieci tematycznych i sesji plakatowych. Corocznie wybierany jest inny temat przewodni konferencji istotny dla współczesnej edukacji. Wartością dodaną jest udział w obradach zarówno teoretyków jak i praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych oraz firm edukacyjnych. Udział w obradach pozwala na uzyskanie szerokiego spojrzenia na omawiane problemy badawcze nie tylko na poziomie europejskim ale również światowym. Należy podkreślić, że tylko ok 30% zgłoszeń jest akceptowanych do prezentacji.

W tym roku obrady gromadzące około 2 tysięcy badaczy z całego świata odbywały się na Państwowym Uniwersytecie w Erywaniu (Armenia). Następna edycja zaplanowana jest w Glasgow (Wielka Brytania).

– dr inż. Jacek Jakieła oraz dr Joanna Świętoniowska oraz dr Joanna Wójcik  WSIiZ